Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1635
Title: Eğitim hizmetleri pazarlaması: Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler üzerinde bir alan araştırması
Other Titles: Marketing of education services: A field research on foreign students in Uludag University
Authors: Özdemir, Erkan
Bümen, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Eğitim hizmetleri pazarlaması
Öğrencilerin eğitim hizmetlerini satın alma davranışları
Pazarlama stratejileri
Alan araştırması
Marketing of educatinon services
Buying behaviors of students’ education services
Marketing strategies
A field research
Issue Date: 12-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bümen, H. (2015). Eğitim hizmetleri pazarlaması: Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler üzerinde bir alan araştırması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Eğitim hizmetleri pazarlaması kavramı tüm üniversiteler için önemli bir kavram haline gelmiştir. Üniversite sayılarındaki artış, rekabeti de beraberinde getirmektedir. Bu rekabette başarılı olabilmek için öğrencilerin üniversitelerle ilgili hangi konulara dikkat ettiğinin, hangi etmenlerden ne ölçüde etkilendiklerinin bilinmesi gerekmektedir. Çalışmanın konusu eğitim hizmetleri pazarlamasıdır. Öncelikle genel olarak eğitim hizmetleri pazarlaması, yurtdışı eğitim, öğrencilerin eğitim hizmetleri satın alma davranışları ve üniversite tercihini etkileyen etmenler incelenmiştir. Ayrıca eğitim hizmetlerinde pazarlama karması açıklanmış ve eğitim hizmetleri sektöründe bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma konularına yer verilmiştir. Yapılan yerli ve yabancı literatür araştırması sonucu uluslararası öğrencilerin eğitim için üniversite tercihlerini etkileyen birçok kriter bulunmakta olduğu görülmüştür. Buradan hareketle çalışmanın araştırma bölümünde Uludağ Üniversitesi'nde (Bursa-Türkiye) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır.
Marketing of education services concept came important issue for all universities. Increasing of the university numbers causes competition in higher education sector. For achievement of this competition universities should know the which topics are regarded by students and which factors affect students' decision making prosess. This study's subject is marketing of education services. First of all in general education services marketig, study abroad, buying behavior of students'education services and affecting factor of students choice for universities were analyzed. Also marketing mix of education services were expressed and education service sector's classification, target market choosing and positioning topics were referred. It is clear that numerous factors were found that affect university choice of international students were found by means of native and foreign literatures review. For these reason survey section of this study aimed that foreign students who taking education at Uludağ University were tested to determine for affecting factors of their university choosing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1635
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427308.pdf3.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons