Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1633
Title: Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
Other Titles: Accounts of foreign trade dealings within the frame of Turkey Accounting Standards
Authors: Kaygusuz, Sait Y.
Turna, İrem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe-Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Dış ticaret
İthalat
İhracat
Türkiye muhasebe standartları
Foreign trade
Import
Export
Turkish accounting standarts
Issue Date: 9-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turna, İ. (2015). Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küresel dünyada nüfusun hızlı bir artış göstermesi ve insan ihtiyaçlarının aşırı esnek oluşu, işletmeleri şiddetli bir rekabet ortamı içine sokmaktadır. Arz kaynakları tek başına, artan ve sürekli değişen tüketici istek ve ihtiyaçlarına cevap veremediğinden, ülkeler arası mal ve hizmetlerin alım ve satım işlemleri hızlanmıştır. Bu durum dış ticaretin önemini dünya çapında arttırmıştır. Artık işletmelerin hayatta kalabilmeleri ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri için süreç ve maliyete odaklanmaları zorunlu hale gelmiştir. Bunun yanı sıra etkin çalışan bir muhasebe sistemine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası bağlamda çalışmalar yapan işletmeler, ithalat ve ihracat işlemlerini iyi bir yönetim ve kontrolle gerçekleştirdikleri takdirde rekabet üstünlüğü sağlayabilirler. Dış ticaret işlemlerinin eksiksiz bir şekilde yürütülebilmesi için bu işlemlere ilişkin bir takım temel bilgilere sahip olunması gerekir. Ancak bu şekilde uyulması gereken prosedür, alıcı ve satıcı tarafından doğru bir şekilde uygulanabilir. Çalışmanın ilk bölümünde dış ticaret işlemlerine ait kavramlar, ithalat ve ihracat çeşitleri ele alınmıştır. İkinci bölümde dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, teslim ve ödeme şekilleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise dış ticaret işlemlerinde muhasebenin önemi kısaca vurgulanarak, ithalat ve ihracat işlemlerinde muhasebe uygulamaları ele alınmıştır. Ayrıca dış ticaret işlemleri için önem arz eden Stoklar, Hasılatlar, Kur Değişim Etkileri, Borçlanma Maliyeti ve Gelir Vergisine ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları örnekler yardımıyla incelenmiştir.
Rapid increase of the population in a global world and the excessive elasticity of human needs put businesses into a violent competition. Since the resources by themselves are not able to meet the needs and desires of consumers which are constantly growing and changing, commercial transactions for goods and services among countries have accelerated. This has increased the importance of foreign trade worldwide. It is now necessary for businesses to focus on the process and the costs in order to survive and progress safely into the future. Furthermore, an effectively functioning accounting system is needed more than ever. International businesses can achieve a competitive edge provided that they perform imports and exports through a successful management and control system. In order to perform the transactions of foreign trade thoroughly, certain basic knowledge about these transactions should be acquired. Only in this way, the required procedures can be implemented by both sellers and buyers. In the first chapter of the study, the concepts of foreign trade dealings, the kinds of imports and exports are discussed. In the second chapter, the documents used in foreign trade dealings, delivery and ways of payment are examined. In the third chapter, the importance of accounting in foreign trade dealings is dealt with briefly and practices of accounting in imports and exports are discussed. Finally, several important topics which are important for foreign trade dealings such as stocks, revenues, the effect of changes in the currencies, the cost of loans, and Turkish Accounting Standards regarding tax of income are examined with the help of examples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1633
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427307.pdf6.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons