Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1631
Title: Kibyra antik kentinden opus spicatum döşemeler
Other Titles: Opus spicatum pavements from ancient Kibyra city
Authors: Şahin, Derya
Sayın, Esra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı/Arkeoloji Bilim Dalı.
Keywords: Kibyra
Zemin döşemesi
Opus spicatum
Pişmiş toprak
Stoa
Geç antik dönem
Floor pavement
Terra cotta
Late antique er
Issue Date: 2-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sayın, E. (2015). Kibyra antik kentinden opus spicatum döşemeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 'Kibyra Antik Kentinden Opus Spicatum Döşemeler' başlığı altında kaleme alınan bu tezin içeriği, 2009 ve 2014 yıllarında Kibyra Kentinde gerçekleştirilmiş kazılarla gün yüzüne çıkarılan opus spicatum döşemelerden oluşmaktadır. Bilimsel yayını henüz yapılmamış olan söz konusu döşemeler kent içinde I. Teras Caddesi olarak isimlendirilen alanın doğu stoası ve geç dönem dükkânlarının yanı sıra Odeion / Bouleterion önü geç dönem işliğinin zemininde yer almaktadır. Kent içinde yer alan bu döşemeler alışılagelmiş Anadolu mozaiklerinden farkı olarak pişmiş topraktan yapılmışlardır ve başta balıksırtı motifi olmak üzere geometrik bezeme tasarımına sahiplerdir. Bu çalışmada, sözü edilen döşemeler öncelikle bulundukları mekânla birlikte değerlendirilmiştir. Bu aşamada ait oldukları mimari yapıların tipolojik ve kronolojik değerlendirmelerinin yapılmasıyla döşemenin sahip olduğu işlevsel özellikler ortaya çıkarılmıştır. Böylece işlevsellik üzerine kurulu mekân-döşeme ilişkisi tespit edilmiştir. Ardından bezeme sınıflandırılması yapılarak şimdiye kadar yapılan mozaik çalışmaları ve arkeolojik bulgular çerçevesi içinde yorumlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Anadolu ve Anadolu dışındaki benzer örneklerin incelenmesi sonucunda döşemenin kökeni ve gelişiminin yanı sıra Anadolu coğrafyasındaki yeri ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak ait oldukları yapıların mimari özellikleri, buluntu kontekstleri ve döşemelerin teknik özellikleri neticesinde İ.S. 5. yüzyıla tarihleyebileceğimiz bu döşemeler üzerinde ilk kez kapsamlı bir çalışma bu tez vasıtasıyla gerçekleşmiş bulunmaktadır.
The content of this thesis written down on under the title "Opus Spicatum pavements from Ancient Kibyra City" consists of opus spicatum floor pavements which are unearthed in excavations conducted in the Ancient City of Kibyra in 2009 and 2014. The above mentioned floor pavements the scientific release of which hasn't been realized yet hold their place within the city in the East Stoa of the area named First Terrace Street and on the floor of late period shops as well as on the front floor of Odeion / Bouleterion late period workshop. Those pavements sited within the city unlike conventional Anatolian mosaics are manufactured from terra cotta and possess geometric ornament design primarily herrignbone pattern. The pavements mentioned in this paper are primarily assessed along with the location in which they are sited. At this stage, through the typological and chronological evaluations of the architectural structures to which they belong, the floor pavements' functional features are revealed. Hence; the relation based on functionality is identified. Afterwards, performing ornament classification, it is tried to be interpreted in accordance with the mosaic studies and archeological findings discovered so far. Furthermore; as a result of analyzing similar samples from Anatolia and out of Anatolia, the origin and development of the pavement as well as its place in Anatolian geography are brought to light. Consequently, by view of the architectural features of the constructions to which they pertain, foundling contexts and the pavements' technical features, a first comprehensive study on those pavements which we can date back to 5 B.C. is conducted by means of this thesis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1631
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427363.pdf18.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons