Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1623
Title: İdari yargıda iptal davalarında menfaat
Other Titles: Sufficient interest for the actions for annulment in administrative jurisdiction
Authors: Gençay, Fatma Didem Sevgili
Yücesoy, Ayşe Aslı
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı.
Keywords: Dava ehliyeti
Yargısal denetim
İdari yargı
İptal davası
Menfaat
Menfaat yokluğu
Menfaat ihlali
Standing to sue
Judical control
Administrative jurisdiction
Sufficient interest
Action for annulment
Breach of interest
Interest violation
Issue Date: 2-Sep-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücesoy, A. A. (2015). İdari yargıda iptal davalarında menfaat. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada idari yargıda iptal davası açabilmenin ön koşullarından biri olan menfaat ihlali kavramı incelenmiştir. Bir idari yargılama hukuku kavramı olarak menfaatin, hak ihlalinden farkı ortaya konulmuş, medeni yargılama hukukundaki menfaat kavramı ile benzerlik ve başkalıkları üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede anlamı, içeriği ve hukuki niteliğinin ne olduğu sorularına cevap aranmıştır.İptal davalarının hukuk devleti ilkesini gerçekleştirme amacı ile kişi hak ve hürriyetlerini koruma amacı ayrı ayrı ele alınarak menfaat ihlali şartının bu amaçları gerçekleştirmedeki rolü üzerinde durulmuştur. Bu kavrama neden ihtiyaç duyulduğuna değinilmiştir. Menfaatin meşru, kişisel ve güncel olma nitelikleri öğretinin görüşleri ve Danıştay içtihatları ışığında incelenmiştir. Kavramın geniş veya dar yorumlanmasının idarenin yargısal denetimi ve hukuk devleti ilkesi açısından taşıdığı önem ifade edilmiştir.
This study examines the concept of interest violation which is a pre-condition to file an action for annulment before the administrative courts. The difference between the violation of rights and sufficient interest as a concept in administrative procedure has been revealed and its similarities with and differences from the concept of interest in civil procedure have been stressed. Within this context, the meaning, content and legal nature of the concept have been researched. Two purposes of the action for annulment, the realization of state of law and protection of personal rights and freedoms, have been separately taken into consideration and the role of interest violation condition in achieving these targets has been focused on. The necessity of this concept has been explained. Interest's qualities of legitimacy, personality and actuality have been examined in the light of doctrinal views and the caselaw of the Council of State. It has been indicated that the broad or narrow interpretation of the concept is important in terms of judicial control of the administration and the principle of state of law.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1623
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427352.pdf3.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons