Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16211
Title: Hankâh-vefâ ilişkisi bağlamında İstanbul’daki üç medrese: ka‘riye, hâkâniye-i vefâ ve vefâ medreseleri
Other Titles: Three Istanbul madrasahs in the context of khanqāh-vefā relation: Ka‘riye, hākāniye-i vefā and vefā
Authors: Çiftçi, Mehdin
Keywords: Osmanlı medreseleri
İstanbul Medreseleri
Hakaniye-i vefâ (hankâh-ı vefâ)
Hâkâniye dârülhadisi
Ka‘riye (hankâh) medresesi
Vefâ (şeyh ebu’l-vefâ) medresesi
Ottoman madrasahs
Istanbul madrasahs
Hākāniye dār al-hadīth
Hākāniye-i vefā (khanqāh alvefā
Vefā (sheikh abu’lvefā) madrasah
Ka‘riye (khanqāh) madrasah
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çiftçi, M. (2016). ''Hankâh-vefâ ilişkisi bağlamında İstanbul’daki üç medrese: ka‘riye, hâkâniye-i vefâ ve vefâ medreseleri''. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25(1), 1-49.
Abstract: Osmanlı medrese tarihiyle ilgili bazı araştırmalarda İstanbul medreselerinden Hâkâniye-i Vefâ (Hankâh-ı Vefâ), Ka‘riye (Hankâh) ve Vefâ (Şeyh Ebu’l-Vefâ) medreseleri isim benzerliği dolayısıyla birbirlerine karıştırılmıştır. Mevcut kavram kargaşasının en önemli sebeplerinden biri “Hankâh” ve “Vefâ” kelimelerinin bu medreselerin adlandırılmasında ortak kullanılmasıdır. Bu karışıklıklar, özellikle müderris biyografilerinde karşımıza çıkmaktadır. Medreseler ve müderrisleri ana bölümlerinden oluşan çalışmamızda biyografilerin kronolojik olarak incelenmesiyle bilhassa “hankâh” kelimesinin bu medreselerin her biriyle ilgili kullanım farklılığı tespit edilmiştir
In various studies about history of Ottoman madrasahs, three Istanbul madrasahs, namely, Hākāniye-i Vefâ (Khanqāh al-Vefā), Ka‘riye (Khanqāh) and Vefā (Sheik Abu’l-Vefā), are confused due to similarity of names. The primary reason behind the contradiction is the common use of words “Khanqāh” and “Vefā” in nomination of these madrasahs. The confusions become apparent particularly in biographies of madrasah professors. Hereby study essentially consists of chapters on madrasahs and their professors; the chronological examination on biographies has revealed differences about the use of word “khanqāh” for each of these madrasahs
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228012
http://hdl.handle.net/11452/16211
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2016 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_1.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons