Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16185
Title: Kâfiyeci’de tarih usûlu ve el-Muhtasar Fi İlmi’t-tarih’in kaynak tesbiti ve notlarla çvirisi
Authors: Fener, Alpaslan
Şulul, Kasım
Keywords: Kâfiyeci
Aristo
Tarih İlmi
Tarih Tenkidi
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fener, A. (2014). "Kâfiyeci’de tarih usûlu ve el-Muhtasar Fi İlmi’t-tarih’in kaynak tesbiti ve notlarla çevirisi ". çev. Kasım Şulul. İnsan Yayınları. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(2), 223-229.
Abstract: Türkiye’de tarih yazımı, özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze dek yapılan tercümeler ve bunun yanında Zeki V. Togan, Mübahat Kütükoğlu, Ekrem Memiş ve Ahmet Şimşek gibi tarihçilerin genel anlamda usûle; Ali Birinci, Y. Hakan Erdem, Oktay Özel ve Mehmet Kaan Çalen gibi tarihçilerin ise eleştirel tarih yazımına dair telifleri ile belirli bir seviyeye gelmiştir. Bu konuda her geçen gün telif ve tercüme eserler yayınlanmaya devam etmektedir. İncelememize konu olan kitap da bu yolda önemli bir boşluğu dolduran bir eserin tercümesidir. Bahis mevzuu kitap, Kasım Şulul tarafından evvela 2003 yılında, notlarla tercüme ve tahkik edilip Kâfiyeci’de Tarih Usûlü [el-Muhtasar fî İlmi’t-Tarih] adıyla müstakil1; daha sonra 2008 yılında yayınlanan İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usûlü adlı kitabın bölümü (s.184-251) olarak; en nihayet yine müstakil bir şekilde fakat bu sefer farklı bir isimle 2011 yılında yayınlanan Muhyiddin elKâfiyeci’nin el-Muhtasar fi İlmi’t-Târih adlı eseridir.2 Bursalı Mehmed Tahir’in tabiriyle3 “mütebahhirîn-i fudalâdan bir sâhib-i ilm ü kemâl bir zât olub… tefsir, hadîs, fıkh, usûl, mantık ve ulûm-ı sâirede yed-i tûlâ sahibi…” bir âlim olan Kâfiyeci’nin mezkûr eseri çok eskiden beri bilinmesine rağmen maalesef uzun süre Türkçe’ye kazandırıl(a)mamış idi. Bu sebeple kanaatimizce, Kasım Şulul, oldukça önemli olan bu eseri Türkçe’ye kazandırmakla çok büyük bir iş gerçekleştirmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144296
http://hdl.handle.net/11452/16185
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2014 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_8.pdf253.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons