Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16183
Title: Hz. Ömer’in mâlî düzenlemeleri: [Irak bölgesindeki] vergiler
Authors: Dûrî, Abdülaziz
Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Hançabay, Halil İbrahim
Keywords: Hz. Ömer
Vergi
Öşür vergisi
Yerel miras
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dûrî, A. (2014). "Hz. Ömer’in mâlî düzenlemeleri: [Irak bölgesindeki] vergiler". çev. Halil İbrahim Hançabay. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(2), 185-221.
Abstract: Fethedilen bölgelerde vergilerle ilgili kapsamlı düzenlemeler Hz. Ömer zamanında başlamıştır. Hz. Ömer’in düzenlemeleri hakkında araştırma yapmak ilk kaynakların çok iyi bir şekilde anlaşılmasını gerektirmektedir. İlk dönemdeki antlaşmalar [vergilerle ilgili] ıstılahları o günkü anlamlarıyla kullanan muasır metinler olduğu için tarih kaynaklarında [bu antlaşmalara] önem verildiği görülür. Fakihleri ilgilendiren şey tarihî gelişimin izinin sürülmesi değil, fıkhî esasların vaz edilmesi olmakla birlikte onlar görüşlerini ve fikirlerini beyan ederken pratik uygulamalara işaret etmişler; bu düzenlemelerin bir kısmını geçmiş uygulamalar olarak geçerli kabul ederken diğer bir kısmını reddetmişler, bir takım düzenlemeleri de görmezden gelmişlerdir. Eğer fıkıh kitaplarıyla tarih kaynakları mukayeseli bir şekilde ele alınırsa tarihî açıdan çok kıymetli bilgiler elde edilebilir. Durum bu olduğuna göre Mısır’a ait papirüs parçalarının bir kısmı idârî vesikaları ihtiva ettiği için çok büyük bir önem arz etmektedir.
Description: Makale “et-Tanzîmâtu’l-mâliyye li Umar İbni’l-Hattâb: “ed-Darâib”, (Vakâiu‘ nedveti’n-nuzumi’l-İslâmiyye: Abu Dabi 11–13 Kasım 1984, Mektebü’t-terbiyyeti’lArabî li Düveli’l-Halîc, Abu Dabi 1987; Riyad 1987) ismiyle yayınlanmıştır. Daha sonra Evrâkun fî’t-târih ve’l-hadâra evrâkun fi’t-târihi’l-iktisâdî ve’l-ictimâî (Merkezu dirâsâti’l-vahdeti’l-Arabiyye, Beyrut 2009, s. 163–192) adlı kitapta müellifin İslâm iktisat tarihi hakkındaki makaleleriyle birlikte yeniden neşredilmiştir. Tercümede makalenin son neşri esas alınmıştır. Mütercime ait notlar köşeli parantez […] içerisinde veya sonunda “çev.” kısaltması ile belirtilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144295
http://hdl.handle.net/11452/16183
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2014 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_7.pdf597.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons