Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1612
Title: Ostominin, hastaların yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Analysis of quality of life, anxiety and depression levels of patients who live with A stoma
Authors: Akkaya, Cengiz
Türk, Eralp
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Stoma
Ostomi
Depresyon
Anksiyete
Yaşam kalitesi
Stoma
Ostomy
Depression
Anxiety
Quality of life
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türk, E. (2018). Ostominin, hastaların yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı çeşitli endikasyonlarla yapılan ostomi operasyonlarının ardından stoma ile yaşayan hastaların yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete düzeylerini karşılaştırarak sosyodemografik ve hastalık özellikleriyle ilişkisini Türkiye'deki hasta popülasyonunda ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne başvuran ve/veya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Polikliniği'nde takip edilmekte olan 52 stomalı hasta alınmıştır. Her hastaya Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Veri Formu, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Kısa Formu Türkçe Versiyonu,Stoma Yaşam Kalitesi Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri Soru Formu, Durumluluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada ostomi ile yaşayan hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin yüksek olduğu, yaşam kalitelerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Daha az çocuğu olan hastaların çok olanlara kıyasla, tanısı benign olan hastaların malign olanlara kıyasla, kronik benign hastalıkları olan hastaların akut benign hastalıkları olanlara kıyasla, radyoterapi almamış olan maligniteli hastaların almış olanlara kıyasla anlamlı olarak daha düşük yaşam kalitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Hem Psikiyatri hem de Cerrahi hekimlerinin bu hasta grubunun ruhsal durumu ve özel ihtiyaçlarının farkında olması önemlidir.
This study aimed to compare the quality of life, depression and anxiety levels of patients who live with a stoma in Turkey to find out relationship with sociodemographic variability and clinical characteristics. This study included 52 patients with a stoma who consult Uludağ University Medical Faculty Mental Diseases Policlinic and/or being followed-up by Uludağ University Medical Faculty General Surgery Policlinic. Patients were assesed on Sociodemographic and Clinic Charachteristics Data Form, World Health Organization Quality of Life Scale Short Form Turkish Version, Stoma Quality of Life Scale, Beck Depression Inventory and State - Trait Anxiety Inventory. In conclusion, patients who live with a stoma have high depression and anxiety levels and low quality of life levels. In addition, patients with less number of children in comparison to more number of children, patients with a benign diagnosis in comparison to malign diagnosis, patients with a chronic benign diagnosis in comparison to acute benign diagnosis, patients who did not get radiotherapy in comparison to who got radiotherapy have significantly lover levels of quality of life. Both Psychiatry and Surgical Sciences should be aware of mental state of these patients and their special needs.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1612
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524199.pdf6.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons