Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1606
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTürker, Gürkan-
dc.contributor.authorÇalışkan, Duygu Karaköse-
dc.date.accessioned2019-11-13T09:30:00Z-
dc.date.available2019-11-13T09:30:00Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationÇalışkan, D. K. (2017). Kronik lumbar radiküler ağrıda transforaminal epidural steroid enjeksiyonuna eklenen dorsal kök ganglion pulse radyofrekans uygulamasının ağrı palyasyonuna etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1606-
dc.description.abstractKronik lumbar radiküler ağrıda transforaminal epidural steroid enjeksiyonu (TESİ) anterior epidural alana direkt ilaç uygulamanın avantajı nedeniyle sıkça tercih edilir. Pulse radyofrekans (PRF) uygulaması ise geniş doku hasarı oluşturmaması ve etkin ağrı palyasyonu sağlaması nedeniyle ağrı girişimlerinde alternatif bir metod olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmamızda kronik lumbar radiküler ağrıda TESİ ile birlikte dorsal kök ganglionuna (DRG) PRF uygulanmasının yalnızca TESİ' ye göre tedavi cevabındaki etkisini analiz etmeyi amaçladık. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Algoloji Kliniği' ne 1 Ocak 2014 – 30 Ekim 2015 tarihleri arasında kronik lumbar radiküler ağrı nedeniyle başvuran TESİ veya TESİ+DRG PRF uygulanmış hastaların demografik verileri, operasyon ve ilaç anamnezleri, işlemin uygulandığı taraf ve seviyeler, işlem öncesi ve postoperatif 10. gün, 1. ay ve 3. aydaki Vizüel Analog Skala (VAS, 0-10) skorları ve hastaların 3. ayki değerlendirmesinde işlem sonrası analjezik etkinlik ve fonksiyonel kapasitede artış durumlarına göre işlemden memnuniyet düzeyleri retrospektif olarak incelendi. İşlem sonrasında VAS skorunda %50' den fazla düşüş olması başarılı sonuç olarak kabul edildi. Çalışmamız 67 TESİ, 62 TESİ+DRG PRF olmak üzere toplam 129 hastanın verileri ile gerçekleştirildi. Her iki grupta da postoperatif 10. gün, 1.ay ve 3.ay VAS skorları işlem öncesine göre anlamlı düşüş gösterdi (p ˂ 0.001). Ancak, TESİ+DRG PRF grubunda VAS skorları tüm takip periyotlarında TESİ grubundan anlamlı olarak daha düşük bulundu (p ˂ 0.001). TESİ+DRG PRF grubunda (%80-88) postoperatif 10. gün, 1.ay ve 3.ayda işlem öncesine göre % 50' den fazla VAS düşüş oranı TESİ grubundan (%44-61) anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p ˂ 0.001). Hastalar işlem sonrası memnuniyet düzeyleri açısından değerlendirildiklerinde TESİ+DRG PRF grubunda analjezik etkinlik ve fonksiyonel kapasitede artış durumlarına göre işlemden memnuniyet düzeyinin sadece TESİ uygulanan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü (p ˂ 0.01). Sonuç olarak, çalışmamıza göre kronik lumbar radiküler ağrısı olan olgularda TESİ uygulaması orta-kısa dönem ağrı kontrolü sağlanmasında etkin bir yöntemdir. TESİ uygulamasıyla birlikte aynı seansta etkilenen seviyeye DRG PRF uygulanması analjezik etkinliği arttırması nedeniyle düşünülmelidir.tr_TR
dc.description.abstractIn chronic lumbar radicular pain transforaminal epidural steroid injection (TESI) is commonly preferred due to its advantage of directly delivery of medication to the anterior epidural space. Pulsed radiofrequency (PRF) is also started to used as an alternative developed treatment method which doesn't cause tissue damage and provide effective pain palliation. In our study, we aimed to evaluate treatment response with combining TESI and PRF adjacent to the lumbar dorsal root ganglion (DRG) rather than only TESI in chronic lumbar radicular pain. We retrospectively analysed the subjects who recieved TESI or TESI+ DRG PRF for chronic lumbar radicular pain between 1st January 2014-30th October 2015, at Uludag University Medical Faculty Algology Department. Patients' demographic data, surgical operation and medication records, procedure side and level, preoperative and postoperative 10. day, 1. month and 3. month Visual Analogue Scale (VAS, 0-10) scores and patients' satisfaction assessment at 3. month follow-up according to postoperative analgesic effect and functional capacity were collected via electronic database. Successful therapeutic response was defined as 50% or more reduction in VAS scores. A total of 129 patients were enrolled to the study: TESI was performed to 67 patients and TESI+DRG PRF was performed to 62 patients. In both groups, postoperative 10. day, 1. month and 3. month VAS scores were significantly lower than the beginning (p ˂ 0.001). However, TESI+DRG PRF group's VAS scores were significantly lower than TESI group at all follow-up periods (p ˂ 0.001). In TESI+DRG PRF group (80%-88%) 50% or more reduction in VAS scores were significantly higher than TESI group (44%-61%) at postoperative 10. day, 1. month and 3. month follow-up (p ˂ 0.001). When patients were evaluated by postoperative satisfaction level, it is significantly higher in TESI+DRG PRF group than TESI group (p ˂ 0.01). As a result; according to our study TESI provides short-moderate pain relief in patients with chronic lumbar radicular pain. Plus TESI, application of PRF adjacent to the effected DRG in the same session should be considered to increase the treatment response.en_US
dc.format.extentV, 36 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectLumbar radiküler ağrıtr_TR
dc.subjectTransforaminal epidural steroid enjeksiyonutr_TR
dc.subjectDorsal kök ganglionutr_TR
dc.subjectPulse radyofrekanstr_TR
dc.subjectLumbar radikular painen_US
dc.subjectTransforaminal epidural steroid injectionen_US
dc.subjectDorsal root ganglionen_US
dc.subjectPulsed radiofrequencyen_US
dc.titleKronik lumbar radiküler ağrıda transforaminal epidural steroid enjeksiyonuna eklenen dorsal kök ganglion pulse radyofrekans uygulamasının ağrı palyasyonuna etkisitr_TR
dc.title.alternativePain palliative effect of combining pulsed radiofrequency treatment to dorsal root ganglion and transforaminal epidural steroid injection in cronic lumbar radicular painen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
463967.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons