Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1601
Title: İş stresi ve mesleki doyum arasındaki ilişki: Sosyal çalışma görevlileri üzerine bir araştırma
Other Titles: The relationship between work stress and professional satisfaction: A survey on social workers
Authors: Bağdoğan, Selver Yıldız
Avcı, Serap
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
Keywords: Stres
İş stresi
Mesleki doyum
Sosyal çalışma görevlisi
Stress
Work stress
Professional satisfaction
Social worker
Issue Date: 13-Apr-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, S. (2018). İş stresi ve mesleki doyum arasındaki ilişki: Sosyal çalışma görevlileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde stresin, insan yaşamının her alanına etki ettiği görüşü bir gerçektir. Çalışma yaşamındaki bireyin, yaşadığı iş stresi de bireyi hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilemektedir. Mesleki doyum ise, çalışan bireyin iş yaşamını sürdürmesi ve var olduğu alanda devamlılığını sağlayabilmesi için en önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle çalışmamızda bireyin yaşadığı iş stresi ile mesleki doyum arasında oluşması muhtemel görünen ilişkinin araştırılması hedeflenmiştir. Araştırmamızda, öncelikle konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Bursa ve Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında görevli sosyal çalışma görevlileri oluşturmaktadır. Katılımcılara yaşadıkları "iş stresi" ve yaptıkları işten aldıkları "mesleki doyum" ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Çalışmamızda Suzanne Haynes'in geliştirdiği, Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik uygulamasını Aliye Mavili Aktaş'ın yaptığı İş Stresi ölçeği ile Kuzgun ve arkadaşları tarafından geliştirilen Mesleki Doyum ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak, İş stres düzeyi ve mesleki doyum arasında negatif yönlü fakat anlamlı olmayan bir ilişki olduğu görülmüştür.
The fact that stress affects every aspect of human life is infact true. Work stress affects the individual both physically and mentally professional satisfaction is one of the most important factors for individuals to maintain his presence in work life. As a result in this study we aim at working on the relationship between the individuals work stress and professional satisfaction. In our research's sample is consisted of the social attendant of Bursa and Bartın Family and Social Politics Province Managements and the establishments that are united to these managements. The attendents are investigated about their "work stress" and the professional satisfaction they experience on work field. In our study we used the Turkish validity and reliability execution of Suzanne Haynes and the work stress scale of Aliye Mavili Aktaş along with professional satisfaction scale of Kuzgun and his friends. As a result of this it is understood that there is a meaningless but a negative oriented relationship between work stress level and professional satisfaction.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1601
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
505973.pdf2.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons