Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1591
Title: Heaptosellüler karsinomalı hastalarda somatostatin rseptör 1 (SSTR1) ve somatostatin resptör 5 (SSTR5) ekspresyonunun immünohistokimyasal yöntemlerle saptanması
Other Titles: Determine the expression of somatostatin receptor 1 (SSTR1) and somatostatin receptor 5 (SSTR5) in patients with hepatocellular carcinoma using immunohistochemistry
Authors: Yerci, Ömer
Koç, A. Ebru Uzun
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Hepatosellüler karsinoma
İmmünohistokimya
SSTR1
SSTR5
Hepatocellular carcinoma
Immunohistochemistry
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koç, A. E. U. (2007). Heaptosellüler karsinomalı hastalarda somatostatin rseptör 1 (SSTR1) ve somatostatin resptör 5 (SSTR5) ekspresyonunun immünohistokimyasal yöntemlerle saptanması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: AMAÇ: Hepatosellüler karsinoma tanısı almıs hastaların igne biyopsi materyallerindeki tümör hücrelerinde, somatostatin reseptör 1 (SSTR1) ve somatostatin reseptör 5 (SSTR5) ekspresyonun antikor kitleri yardımıyla immünohistokimyasal yöntemlerle arastırılmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: 2000-2006 yılları arasını kapsayan Uludag Üniversitesi Patoloji Ana Bilim Dalı arsiv taramasında, hepatosellüler karsinoma tanısı almıs ve Gastroenteroloji Bilm Dalı' ndan gönderilmis igne biyopsi materyalleri belirlendi. Bu kriterlere uygun 41 vaka çalısma kapsamına alındı. Olguların altta yatan hastalıkları, AFP degerleri, aldıkları tedavi ve evreleri Uludag Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı arsiv taraması yapılarak elde edilen dosyalardan bulundu. Olguların igne biyopsi materyallerine ait hematoksilen-eozin preparatları yeniden degerlendirildi. SSTR1 ve SSTR5 ekspresyonunu immünohistokimyasal yöntemlerle saptamak üzere, her bir materyalin bloguna ulasıldı. SSTR1 ve SSTR5 boyamalarından sonra kesitler ısık mikroskobu altında incelendi. Elde edilen sonuçlar için yapılan istatistiksel karsılastırmada Fisher' in kesin ki-kare testi ve Mantel-Haenszel ki-kare testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edildi. Kategorik veriler sıklık ve yüzde olarak (n, %) sunuldu. BULGULAR: Arastırma kapsamına alınan 41 olgunun 31' inde (%75.6) SSTR1 ekspresyonu ve 21' inde ise (%51.2) SSTR5 ekspresyonu tespit edildi. Olguların 10' unda (%24.4) SSTR1 ve 20' sinde (%48.8) SSTR5 ekspresyonu saptanmadı. Ayrıca SSTR1 ve SSTR5 boyanmalarının altta yatan hastalıklarla (kronik hepatit ve siroz) ve cinsiyetle anlamlı bir iliskisinin olmadıgı gözlendi. SONUÇ: Bu çalısmada, ileri evre hepatosellüler karsinoma tanısı almıs hastaların doku örneklerinde, literatürdeki bilgilere de paralel olarak, tümör hücrelerinin yüksek oranda SSTR1 ve SSTR5 ekspresse ettigi gösterildi. Böylece cerrahi sansı olmayan ileri evre hepatosellüler karsinomalı hastalara, SSTR ekspresyonunun pozitif olması halinde, yan etkileri düsük, hastalarda yasam kalitesini arttıran somatostatin analoglarının tedavi olarak verilebilecegi düsünülmüstür.
PURPOSE: To search the expression of somatostatin receptor 1 (SSTR1) and somatostatin receptor 5 (SSTR5) in core biopsies of patients' tumor cells who were diagnosed with hepatocellular carcinoma by immunohistochemistry using subtype specific antibodies. MATER ALS AND METHODS: An arhcive search was held in Uludag Universitiy Pathology Department to determine the cases who were diagnosed with hepatocellular carcinoma on needle core biopsy and were sent by Gastroenterology Department between 2000 and 2006. We obtained data on 41 patients with hepatocellular carcinoma on core biopsy who were sent by Gastroenterology Department at our institution and included them in our study. The underlying liver disease, AFP levels, the used treatments and tumor stage were obtained from archives of Gastroenterology Department. The hematoxilen-eosin stained sections of the needle core biopsies were evaluated again. The paraffin embedded blocks were used for determine the expression of SSTR1 and SSTR5 using immunohistochemistry. After the staining with SSTR1 and SSTR5, the sections were investigated by light microscopy. Fisher' s exact chiquare tests and Mantel-Haenszel chiquare tests were used for findings to compare them statistically. A p-value 0.05 was considered as staistically significant. F ND NGS: 31 of the cases exhibited expression of SSTR1 (75.6%) and 21 of the cases exhibited expession of SSTR5 (51.2%) which include 41 cases in the investigation. 10 of the tumors did not express SSTR1 (24.4%) and 20 of the tumors did not express SSTR5 (48.8%). Also, no significant correlation was found between SSTR expression and underlying liver disease (chronic hepatitis and cirrhosis) and no significant correlation was found between SSTR expression and sex. CONCLUS ON: n this study it is found that tumor cells of patients diagnosed with advanced hepatocellular carcinoma, have a high expression percentage of SSTR1 and SSTR5 which are consistent with the literature. So, if there is SSTR expression in patients with advanced hepatocellular carcinoma, it is thought that they can be treat by somatostatin analouges which have low advers effects and give more quality of life in these patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1591
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
387185.pdf3.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons