Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1587
Title: Bazı odunsu bitkilerin yeşil yapraklarında antioksidan kapasite tayini, tayin yöntemlerinin karşılaştırılması ve yeni yöntem önerilmesi
Other Titles: Determining of atioxidant capacity in green leaves of some woody plants, comparasion of methods and propose new methods
Authors: Türkdemir, M. Haluk
Akbal, Azat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Yeşil yaprak özütlerinin karakterizasyonu
Antioksidan kapasite belirleme yöntemleri
AgNP oluşum hızı
Kare Dalga voltametrisi
ORP ölçümü
Characterization of green leaf extracts
Antioxidant capacity determination methods
The rate of AgNP formation
Square wave voltammetry
ORP measurements
Issue Date: 26-Sep-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akbal, A. (2014). Bazı odunsu bitkilerin yeşil yapraklarında antioksidan kapasite tayini, tayin yöntemlerinin karşılaştırılması ve yeni yöntem önerilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yeşil teknolojiler içerisinde bitkisel reaktiflerin kullanım alanlarının araştırılması ve bu amaçla karakterizasyonu özel bir öneme sahiptir. Bu çalışmada odunsu gövdeye sahip yedi farklı meyve ağacının ekonomik değeri olmayan yeşil yapraklarının sulu özütlerinin antioksidan kapasiteleri incelenmiştir. Ceviz, Ayva, kestane, incir, nar ile beyaz ve karadut yapraklarının özütlerinin CUPRAC yöntemi ile antioksidan kapasiteleri belirlenirken, bu özütlerin indirgeme güçleri için gümüş nanopartikül oluşum hızı, ORP ölçümleri ve özütlerin voltametrik davranışları arasında paralellikler gösterilmeye çalışılmıştır. CUPRAC yöntemine göre en yüksek antioksidan kapasite 753,1 mg TE/ kuru bitki ortalama değeri ile nar yaprağı özütünde elde edilmiş, en düşük değer ise 35,8 mg TE/ kuru bitki ile beyaz dut yaprağı özütünde ortaya çıkmıştır. Çalışılan bitkilerin sıralaması nar, ayva, kestane, incir, ceviz, karadut ve beyaz dut şeklinde gerçekleşmiştir. Bitki özütlerinin AgNP oluşturma hızları incelenirken, sürece ışığın etkisine karşı önlem alınmış, bilinen CUPRAC yöntemiyle oldukça paralel ve umut verici sonuçlar elde edildiği gösterilmiştir. 120 dakikalık AgNP oluşum sürecinde oluşan yüzey plazmon piki yerine, belli dalga boyları arasında spektrum eğrilerinin altında kalan alanların değerlendirilmesinin daha anlamlı olabileceği, antioksidan kapasite parametresinin belirlenmesinde kullanılabileceği önerilmiştir. Bitki özütlerinin voltametrik davranışı, özellikle anodik potansiyellerdeki yükseltgenme bölgeleri farklı voltametrik tekniklerle karakterize edilmeye çalışılmıştır. GCE üzerinde SWV ile yapılan çalışmalar nicel olarak değerlendirilmiştir. SWV eğrilerinde pik akımları yerine anodik bölgede geçen toplam yükün incelenmesine çalışılmıştır. Kombine ORP elektrotu ile yaprak özütlerinin farklı pH larda ölçülen redoks potansiyelleri ile antioksidan davranışlar arasındaki ilişki incelenmiştir. İncelenen tüm yaklaşımların karşılaştırmalı değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur.
Investigation of applications of plant materials and their characterization has a great value in green technology. In this study, aqueous extracts obtain from green leaves of seven fruit trees with woody stems, which has non-economic value, were investigated in terms of antioxidant capacity. Antioxidant capacity of walnut, quince, chestnut, figs and pomegranate leaves extracts determined by CUPRAC have linear correlation with formation rate of silver nanoparticles for reducing power, ORP values and voltammetric behaviors of the extracts. The highest antioxidant capacity with 753.1 mg TE/ dry plant was obtained by CUPRAC method in pomegranate leaf extract and the lowest value with 35.8 mg TE/ dry plant was measured in white mulberry leaf extract. The antioxidant capacity value order of the studied plants was pomegranates, quince, chestnuts, figs, walnut, black mulberry and white mulberry. The effect of light was controlled during the investigation of formation rate of AgNP and correlated results were obtained with CUPRAC method. It is proposed that the peak area between specific wavelengths can be more meaningful instead of surface Plasmon peak of AgNP during 120 min period for the evaluation of antioxidant capacity. Voltammetric behavior of plant extracts, especially in the regions of anodic oxidation potential, was characterized by different voltammetric techniques. Quantitative results were evaluated with the studies on GCE. The total anodic charge of the voltammograms were evaluated instead of peak currents on studied SWV curves. The relationship between the antioxidant behavior and redox potential measured with combined ORP electrode at different pH values were investigated. Comparative results were obtained for all methods studied in this research.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1587
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
382250.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons