Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1586
Başlık: Ty1 virüsünde gen anlatımına etki eden çeşitli sinyal iletim yollarının araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of the effects of different signaling pathways to gene expression in retrovirus Ty1
Yazarlar: Türkel, Sezai
Arik, Elif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Tyl
Tup1
Skn7
Glikoz sinyali
Ozmotik stres
Transkripsiyon
Retrotranspozon
Ty1
Tup1
Skn7
Glucose signaling
Osmotic stress
Transcription
Retrotransposon
Yayın Tarihi: 2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Arik, E. (2014). Ty1 virüsünde gen anlatımına etki eden çeşitli sinyal iletim yollarının araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Maya retrotranspozonu Ty1, virüslerin retroviridae gurubunda yer alır ve maya hücrelerinde retrovirüslere benzer bir mekanizma ile çoğalır. Herhangi bir transkripsiyon faktörü kodlamadığı için transkripsiyonunun düzenlenmesi tümüyle maya tarafından kodlanan faktörlere bağlıdır. Bu çalışmada haploid ve diploid S. cerevisiae hücrelerinde retrotranspozon Ty1 transkripsiyonunun glukoz sinyali ve ozmotik strese yanıt olarak nasıl etkilendiğini araştırılmıştır. Ty1 transkripsiyonun tup1 mutantı haploid S. cerevisiae hücrelerinde 3 kat azaldığı, homozigot tup1 mutantı diploid hücrelerde ise Ty1 transkripsiyonunun yaban tip diploid hücrelerdeki Ty1 transkripsiyonuna kıyasla değişmediği gözlenmiştir. Bununla birlikte, haploid S. cerevisiae hücrelerinde Ty1 transkripsiyonunun düzenlenmesinde glukoz sinyali ve ozmotik stresin önemli bir rolü olmamakla birlikte, diploid hücrelerde Ty1 transkripsiyonu glukoz sinyaline ve ozmotik strese yanıt olarak düzenlenmektedir ve bu düzenlemeler Tup1p'ye bağlı olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca, Ty1 transkripsiyonunun Tup1p aracılığı ile düzenlenmesinde Snf2p ve Ada2p de gerekli gerekmektedir. Ty1 transkripsiyonun tec1 mutantı haploid S. cerevisiae hücrelerinde 3 kat azaldığı gözlenmiştir. Buna ek olarak, Hog1p'nin ve Skn7p'nin ozmotik strese yanıt olarak Ty1 transkripsiyonunun düzenlenmesinde fazla bir etkisi olmadığı, fakat Skn7p'nin Ty1 transkripsiyonunu yaklaşık 2 kat aktive ettiği belirlenmiştir.
The yeast retrotranspozon Ty1 belongs to retroviridae group and propagates with a retroviral-like mechanism within yeast cells. Ty1 does not encodes any transcription factors and hence its transcriptional regulation is completely depends on the yeast encoded factors. In this study, we have analyzed the transcriptional response to glucose signaling and osmotic stress of retrotransposon Ty1 in haploid and diploid cells. The transcription levels of Ty1 decreased at least 3-fold in haploid tup1 mutant S. cerevisiae cells. However, Ty1 transcription levels in homozygous tup1 mutant diploid S. cerevisiae cells were similar with Ty1 transcription levels of wild-type diploid cells. The correlation of transcription levels in repressed, derepressed and osmotic stress conditions indicate that Tup1p involves regulation of Ty1 transcription in response to glucose signaling and osmotic stress. Ty1 transcription is not regulated in response to glucose signaling and osmotic stress in haploid cells. In contrast to this, Ty1 transcription is regulated in response to glucose signaling and osmotic stress in diploid cells and these regulations depend on Tup1p. Moreover Tup1p requires Snf2p and partially Ada2p for Ty1 transcription. The transcription levels of Ty1 decreased at least 3-fold in haploid tec1 mutant S. cerevisiae cells. Though Hog1p and Skn7p is not essential for the regulation of Ty1 transcription in response to osmotic stress, Skn7p activates Ty1 transcription at least 2-fold.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1586
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
382251.pdf1.84 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons