Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1581
Title: Kompozit-alüminyum hibrit yapının lazer kesim tezgâhı Y-eksenine uygulanması
Other Titles: Application of composite-aluminum hybrid structure to laser cutting machines Y-axis
Authors: Durmuş, Ali
Çelenk, Oktay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Lazer kesim makinesi
Y-eksen
Kompozit-alüminyum hibrit köprü
Kompozit hareketli eksen
Hareket analizleri
Performans testleri
Laser cutting machine
Y-axis
Composite-aluminum hybrid bridge
Composite moving axis
Motion analysis
Performance tests
Issue Date: 18-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelenk, O. (2018). Kompozit-alüminyum hibrit yapının lazer kesim tezgâhı Y-eksenine uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, sac işleme ve kesim üretim sanayiinde kullanılan lazer kesim tezgâhlarındaki Y-ekseninin kompozit-alüminyum hibrit yapı kullanılarak üretilmesiyle mevcut duruma göre ağırlığının azaltılması amaçlanmıştır. Bilgisayar destekli tasarım ve analiz programları yardımıyla kompozit-alüminyum hibrit köprünün hareket analizleri yapılıp mevcut durumda kullanılan kafes yapıdaki Y-eksen ile karşılaştırılarak hız, ivme, ivmelenme hızı performansları ve özellikleri test edilmiştir. Metalik malzemeden üretilen kafes yapıdaki Y-eksen sisteminin gerilme ve hareket analizleri, kesim performans testleri yapılarak mevcut durum analiz edilmiştir. Polimer matriksli kompozit-alüminyum hibrit malzemeden prorotip olarak Y-eksen üretilmiş, takviye ve matriks malzemelerinin seçimi ve numune testleri yapılmıştır. Sonuç olarak mevcut kafes yapıdaki Y-eksen ile prototip üretilen kompozit-alüminyum hibrit yapıdaki Yeksen sistemleri sehim, kritik frekanslar, ivmelenme, hız, talaşlı imalat hassasiyeti ve kesim performansları açısından karşılaştırılmıştır.
In this study, laser cutting machines used that in sheet metal cutting and cutting industry which produced using the composite-aluminum hybrid structure of the Y-axis that according to the current situation weightiness decrease is aimed. Computer aided design and analysis, current situation using of cage with Y-axis is compared that to performance was tested. Produced using the metallic material in cage structure Y-axis strain and motion analysis of system that performance tests were conducted to analyze the current situation. Prototype Y-axis has produced from polymer matrix compositealuminum hybrid structure material, choice of reinforcement and matrix materials for Yaxis specimen have been tested. Consequently current situation using of cage with Yaxis is that to prototype Y-axis systems in prototype-produced composite-aluminum hybrid structure for deflection, critical frequency, acceleration, velocity, machining sensibility and cutting performances were compared.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1581
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
505682.pdf8.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons