Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1571
Title: Kuluçkada çıkış döneminde farklı sıcaklık uygulamalarının kuluçka sonuçları ve etlik piliç performansı üzerine etkileri
Other Titles: The effects of different eggshell temperatures during hatching period on incubation results and broiler
Authors: İpek, Aydın
Fayaz, Najeebullah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Etlik piliç
Sıcaklık
Yumurta kabuk sıcaklığı
Çıkış
Kuluçka
Performans
Broiler
Eggshell temprature
Hatching
Incubation
Performance
Issue Date: Apr-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fayaz, N. (2014). Kuluçkada çıkış döneminde farklı sıcaklık uygulamalarının kuluçka sonuçları ve etlik piliç performansı üzerine etkileri. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, kuluçkada çıkış döneminde farklı sıcaklık uygulamalarının kuluçka sonuçları ve etlik piliç performansı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, 42 haftalık yaşta aynı damızlık sürüden elde edilen 55 - 65 g ağırlığa sahip toplam 1 800 yumurta kullanılmıştır. Yumurtalar sıcaklık uygulamaları için rastgele 3 gruba ayrılmış ve benzer koşulların sağlandığı gelişim makinasında ilk 18 günlük dönemde 37,2oC sıcaklık ve %54 bağıl nem koşullarında kuluçkalandırılmıştır. Transfer işlemi sonrası, 19-21. günler arasında üç farklı sıcaklık uygulaması yapılmıştır: 1- Kontrol grubu: (36,8 - 37,0˚C), 2- Günde 3 saat süreyle yüksek sıcaklık uygulaması: (38,8 - 39,0˚C), 3- Sürekli yüksek sıcaklık uygulaması: (38,8 - 39,0˚C). Çıkış günü, civcivler tek tek tartılarak civciv çıkış ağırlıkları saptanmış ve her uygulama grubu için satılabilir civciv oranı, ıskarta civciv oranı ve geç dönem embriyonik ölüm oranı hesaplanmıştır. Uygulamaların etlik piliç performansına etkilerini belirlemek amacı ile yetiştirilen civcivler, besi dönemi süresince her üç uygulama grubunda haftalık tartımlar yapılarak canlı ağırlıkları, haftalık yem tüketimleri belirlenmiş ve bu verilerden yararlanarak canlı ağırlık kazancı, kümülatif yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı hesaplanmıştır. Dönem sonunda (42. gün) her uygulama grubundan 20 adet etlik piliç (10 erkek/10 dişi) rastgele seçilerek kesilmiştir. Farklı sıcaklık uygulamalarının çıkış döneminde satılabilir civciv oranı, ıskarta civciv oranı, geç dönem embriyo ölüm oranı ve civciv çıkış ağırlığı üzerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0,01). Geç dönem embriyo ölüm oranı en yüksek yüksek sıcaklık grubunda, en düşük ise kontrol grubunda gözlenmiştir. Iskarta civciv oranı kontrol grubunda diğer uygulama gruplarına göre daha düşük bulunmuştur. Uygulamaların canlı ağırlıklar üzerine etkisi incelenen tüm haftalarda önemli bulunmuştur (P<0,01). Ayrıca dönem sonunda yem tüketimi ve kümülatif yem tüketiminin yüksek sıcaklık grubunda diğer iki gruba göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (P<0,05). Yemden yararlanma oranı 2. haftada yüksek sıcaklık grubunda yüksek iken (P<0,01), 5 ve 6. haftalarda ise bu değerin kontrol grubunda düşük olduğu saptanmıştır (P<0,05). Gruplar arasında kesim ağırlığı ve karkas ağırlığı bakımından farklılık bulunmamıştır. İç organ ağırlıkları karaciğer ağırlığı dışında gruplar arasında benzer bulunmuştur (P<0,05).
This study was carried out to determine the effects of different eggshell temperatures during hatching period on incubation results and broiler performance. A total of 1 800 eggs with an avarage of 55-65 g was obtained from 42 weeks of broiler breeder flock. The eggs were randomly divided into three groups for temperature applications and placed in an incubator with same conditions as 37,2°C temperature and 54% relative humidity, during the first 18 days of incubation. After transfer to hatcher, three different temperature manipulations were applied between 19 and 21 days of incubation: 1- Control group: (36,8-37,0˚C), 2- High temperature application for 3 hours daily (38,8 - 39,0˚C), 3- Continuously high temperature application (38,8 - 39,0˚C). On hatching day, the chicks were weighed by individually. Saleable chick rate, cull chick rate and late term embryonic mortality rate were calculated for each application group. To determine the effects of temperature manipulations during hatching period on broiler performance, the chicks were reared under same conditions. During the growing period live weights and feed consumption of broilers in each groups were determined weekly and live weight gain, cumulative feed consumption, feed conversion rate were calculated. At the end of the growing period (42 days), a total of 20 broilers (10 male/10 female) from each group were randomly slaughtered. The effects of temperature manipulations during hatching period on saleable chick rate, cull chick rate, late term embryonic mortality rate and chick hatching weight was found significant (P<0,01). Late term embryonic mortality rate was observed as the highset in the continously high temperature group, while the lowest in the control group. The cull chick rate was found to be lowest in the control group than the others. The effects of the applications on live weights were found to be significant during the whole growing period (P<0,01). Also at the end of the growing period, feed consumption and cumulative feed consumption were higher in the continously high temperature group than the others (P<0,05). In the second week, feed conversion rate was higher in the continously high temperature group (P <0,01), in the fifth and sixth weeks, it was found to be lower in the control group (P<0,05). There was any significant difference between the groups for slaughter weight and carcass weight. Organ weights were found similar in all groups except liver weight (P<0,05).
URI: http://hdl.handle.net/11452/1571
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373851.pdf299.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons