Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1561
Title: 2006-2013 Myndos kazılarında ele geçen amphoralar ve amphora mühürleri
Other Titles: Amphora finds and its stamps which were found in 2006-2013 Myndos excavation
Authors: Şahin, Derya
Gülsefa, Gonca
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Amphora
Amphora mühürü
Dressel 2-4
Kos
Amphora stamp
Issue Date: 2-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülsefa, G. (2015). 2006-2013 Myndos kazılarında ele geçen amphoralar ve amphora mühürleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 2006-2013 Myndos Kazılarında Ele Geçen Amphoralar ve Amphora Mühür Buluntuları Karia kentlerinden biri olan Myndos Antik yazarlarında sıkça bahsettiği Ege denizi ile Akdeniz'in kesişme noktasında bulunan, konum itibariyle önemli bir yapıya sahip kentlerden birisidir. Araştırmalar sonucunda Dressel 2-4 amphoraları ve Kos amphoralarının üretim yerlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Buluntuların yoğunluğu burada yerel bir atölyenin varlığına işaret etmektedir. Yunanlı Hatip ve Dil bilimci olan Athenaeus " Deipnosophistae " adlı eserinde Myndos Antik kentinin şarapından bahsetmektedir. Bununla doğru orantılı olarak kent ürettiği şarabı muhafaza etmek ve bunları pazarlamak için kaplara olan ihtiyacı direkt olarak yerel üretimi ortaya çıkartmıştır. 2006-2013 yılları arasında yapılan çalışmalar sonucunda ele geçen 157 adet amphora parçası değerlendirilmiştir. Bunlardan 40 adeti ise üzerinde mühür bulunan parçaları oluşturmaktadır. Bu parçaların ışığında kentte hangi tip amphoraların kullanıldığı ve kentin amphora üretimindeki yeri belirlenmek istenmiştir. Söz konusu olan alanlarda ele geçirilen ve kökenleri belirlenerek gruplandırılan amphora buluntuları ve mühürlü kulpların, yerleşim alanlarında hangi dönemden itibaren ne oranda kullanım gördükleri, üretilen ve tüketilen, ticareti yapılan malların ve bu alanların sosyo-ekonomik durumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Buluntular içerisinde Klasik, Hellenistik ve Erken Roma-Geç Bizans, dönemlerinde sevilerek kullanılan İ.Ö 6. yüzyıllardan İ.S 7. yüzyıla kadar olan dönemi kapsayan tipler yer almaktadır.
Carian city which is one of the most frequently mentioned in the Myndos ancient Aegean and Mediterranean Sea, location, situated at the crossroads of a major structure is one of the city. Research shows that as a result of Dressel 2-4 amphorae and the production is thought to be one of Kos amphora. The intensity of the finds here a local presence of the workshop. The Greek orator and Grammarian Athenaeus ' Deipnosophistae in Myndos Ancient city of wine. However, to maintain the wine produced by the city in direct proportion and market them directly to the need for local production for containers. As a result of the between the years 2006-2013 work done uncovered 157 pieces of amphorae part. One of them is located on the stamps parts 40 total. In light of these parts in the city, and the city, using which type of amphora amphora production has been asked. The areas in question seized and grouped by determining the origins of amphorae finds and stamp handle, in residential areas from which period what percentage we've seen, the use of the produced and consumed, traded goods and to determine the socio-economic conditions of these areas. Finds used be loved in the classical, Hellenistic and early Roman-late Byzantine period Amphorae in 6 B.C. until 7 A.D.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1561
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427350.pdf11.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons