Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1552
Title: Türkiye'de faiz oranı kanalı: MS-VAR modeli uygulaması
Other Titles: Interest rate channel in Turkey: MS-VAR application
Authors: Arabacı, Özer
Barca, Onur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Ana Bilim Dalı/Ekonometri Bilim Dalı.
Keywords: Parasal aktarım mekanizması
Monetary transmission mechanism
Faiz oranı kanalı
Doğrusal olmama
MS-VAR modeli
Interest rate channel
Non-linearity
MS-VAR model
Issue Date: 27-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Barca, O. (2019). Türkiye'de faiz oranı kanalı: MS-VAR modeli uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, parasal aktarım mekanizmalarından faiz oranı kanalının Türkiye ekonomisindeki işleyişi, doğrusal dışı çok değişkenli bir model olan Markov Rejim Değişim Vektör Otoregresif Model (MS-VAR) ile 2007:01 – 2018:12 dönemini kapsayan aylık veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, faiz oranı kanalının işleyiş sürecini incelerken, aynı zamanda Vektör Otoregresif (VAR) modeli ile MS-VAR modelinden elde edilen etki tepki analizi sonuçlarını karşılaştırarak değerlendirmektir. VAR modelinden elde edilen etki tepki analizi sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisi için faiz oranı kanalı reel ekonomi üzerinde etkili olurken, enflasyon üzerindeki etkisi faiz oranı kanalının işleyişini tam olarak teoriye uygun bir şekilde yansıtmamaktadır. MS-VAR modelinden elde edilen etki tepki analizi sonuçlarına göre ise Türkiye’de faiz oranı kanalının hem reel ekonomi üzerinde hem de enflasyon üzerinde, ekonomi teorisine uygun ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde işlediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca iki rejimli olarak tahmin edilen MS-VAR modeline göre politika faiz oranına uygulanan pozitif bir şokun, ekonomik belirsizliklerin yüksek olduğu dönemlerde ekonomik değişkenler üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Parasal Aktarım Mekanizması, Faiz Oranı Kanalı, Doğrusal Olmama, MS-VAR Modeli
In this thesis, the functioning of Turkey's economy the interest rate channel of the monetary transmission mechanism, straight off a multivariate model Markov Switching Vector Autoregressive Model (MS-VAR) 2007:01 – 2018:12 for the period was analyzed using monthly data. The aim of this study is to examine the process of the interest rate channel VAR model with MS-VAR model compares the results of the impulse-response analysis. According to the results of impulse-responses of the results obtained from the VAR model, the interest rate channel for Turkey's economy while effective on the real economy, inflation rate effect it does not fully reflect the functioning of the interest rate channel in accordance with the theory. According to the MS-VAR impulse-response analysis results obtained from the model of the interest rate channel in Turkey, it has concluded that both on the real economy functions appropriately and statistically significantly to economic theory on inflation. Moreover, according to the MS-VAR model, which is estimated as two regimes, policy interest rate is more effective on economic variables in periods of high economic uncertainties. Keywords: Monetary Transmission Mechanism, Interest Rate Channel, Non-linearity, MSVAR Model
URI: http://hdl.handle.net/11452/1552
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10288528.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons