Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1551
Title: Ali Fuad Başgil : Liberal? Muhavazakar? Liberal muhafazakar
Other Titles: Ali Fuad Başgil Liberal? Conservative? Liberal Conservative?
Authors: Güngörmez, Bengül
Kurban, Fatma Kahraman
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Ana Bilim Dalı.
Keywords: Ali Fuad Başgil
Democracy
Demokrasi
Laiklik
Dil
Eğitim
Liberalizm
Muhafazakarlık
Batılılaşma
Secularism
Language
Education
Liberalism
Conservatism
Issue Date: 1-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurban, F. K. (2019). Ali Fuad Başgil : Liberal? Muhavazakar? Liberal muhafazakar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ali Fuad Başgil (1893-1967), Millî Mücadele yıllarına, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar- Adnan Menderes dönemine, 27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrasına yani Türkiye siyasal tarihinin kritik yıllarına tanıklık etmiş, fikir mücadelesi vermiş, çok yönlü bir şahsiyettir. Anayasa Hukuku profesörü olan Başgil, kanun üstünlüğü prensibi üzerinde önemle durarak, demokrasi bilincinin yerleşmesi, laiklik meselesinin doğru anlaşılması, hükümet baskısıyla yapılan dilde sadeleşme adındaki politikaların yanlışlığının giderilmesi, tek kitap usulünün eğitim sistemine zararları gibi pek çok alanda çalışmalar yapmış gerekirse bedel ödemekten kaçınmamıştır. Milletin bam teline dokunan eserler kaleme almıştır ve kamuoyunda sesi duyulan bir fikir adamı olmayı başarmıştır. Başgil Batılılaşma hayaliyle atılan adımların toplumda açtığı yaraları göstermeye çalışmış, toplum mühendisliği vazifesini üstlenenleri şiddetle eleştirmiştir. Gericilikle itham edenlere de yanıt olarak kendisini milliyetçi, maneviyatçı, hürriyetçi, terakkici ve muhafazakâr olarak tanımlamıştır. Bu anlamda Başgil’i Türkiye’nin Modernleşme sürecinin en keskin virajlarındayken, jakoben seslere karşı hem liberal hem de muhafazakârlık geleneğinin temsilcisi olarak değerlendirebiliriz. Anahtar Kelimeler: Ali Fuad Başgil, demokrasi, laiklik, dil, eğitim, liberalizm, muhafazakarlık, Batılılaşma
Ali Fuad Başgil (1893-1967), the National Struggle years, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar- Adnan Menderes period May 27, 1960 has witnessed the coup and its aftermath that Turkey political history of the critical year, gave the idea struggle, is a multi-faceted personality. Başgil, a professor of Constitutional Law, emphasized the rule of law and emphasized the importance of democracy. He wrote works that touched the nation's tender spot and succeeded to become an intellectual whose voice was heard in public. Başgil tried to show the wounds caused by the steps taken with the dream of Westernization and strongly criticized those who assumed the duty of social engineering. He also described himself as nationalist, spiritualist, libertarian, progressive and conservative in response to those accused of reaction. In this sense, the sharpest Başgil bend that Turkey's modernization process, as well as the liberal voice can be evaluated against the Jacobin tradition as a representative of conservatism. Keywords: Ali Fuad Başgil, democracy, secularism, language, education, liberalism, conservatism, Westernization
URI: http://hdl.handle.net/11452/1551
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10300249.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons