Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1547
Başlık: Hannah Arendt'in özgürlük ve kamusallık kavramı çerçevesinde dayanışma hareketi
Diğer Başlıklar: Solidarity movement in the framework of the concepts of freedom and publicity in Hannah Arendt
Yazarlar: Günsoy, Funda
Serin, Merve Sinem
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ana Bilim Dalı/Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Dayanışma
Totalitarizm
Kamusal alan
Özgürlük
Solidarity
Totalitarianism
Public sphere
Freedom
Yayın Tarihi: 2-Eki-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Serin, M. S. (2019). Hannah Arendt'in özgürlük ve kamusallık kavramı çerçevesinde dayanışma hareketi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışma, politika felsefesinin temel kavramları çerçevesinde Polonya Dayanışma Hareketi’ni analiz etmeye yönelik kavramsal bir arka plan oluşturmaya çalışmaktadır. Oluşturulmaya çalışılan kavramsal çerçeve, Hannah Arendt’in teorisine dayanmaktadır. Hannah Arendt ise geleneksel siyaset felsefesi kavramlarını analiz etmiş ve bu kavramları yeniden anlamlandırmıştır. Bu sayede yaşadığı çağa farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Arendt, geleneksel kavramları, tarihsel bir bakış açısıyla anlamlandırdığı için bu çalışmada öncelikle Arendt’in bakış açısıyla bir felsefe tarihi incelemesi yapılmıştır. Daha sonra ise Arendt’in hangi kavramlarla birlikte yeni bir politik teori oluşturduğu, teorisinin merkezine aldığı kavramlarla birlikte anlaşılmaya çalışılmıştır. Son olarak ise totaliter bir çağda yaşayan Arendt’in totalitarizme dair gerçekleştirdiği anlama çabasına dayanarak Polonya Dayanışma Hareketi ele alınmıştır. Bu hareketin ele alınış sebebi ise totaliter bir sisteme önemli bir karşı çıkış olmasından öte bu karşı çıkışın yeni bir kamusal alan ya da özgürlük imkanını ne ölçüde sağlayabildiğini tartışmaktır.
This study aims to provide a conceptual background to analyze the Polish Solidarity Movement within the framework of the basic concepts of political philosophy. The conceptual framework developed in this study is built on Hannah Arendt's theory. Hannah Arendt analyzed and reinterpreted the concepts of traditional political philosophy and gave them new meanings. In this way, she brought a new perspective to the era she lived through. Since Arendt makes sense of traditional concepts from a historical point of view, in this study, first of all, a historical study of philosophy from Arendt's point of view is given. Then, the concepts she employed in developing a new political theory are examined in conjunction with the concepts she placed at the center of her theory. Finally, based on Arendt's understanding of totalitarianism in a totalitarian era, the Polish Solidarity Movement is discussed. This movement is chosen not only because it was an important opposition movement against totalitarianism, but in order to discuss to what extent it was able to bring about a new public space and the possibility of freedom.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1547
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
701543020.pdf1.7 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons