Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1535
Title: Siklonlarda iki fazlı ve girdaplı akışların parametrik incelenmesi ve siklon ayırıcıların geliştirilmesi
Other Titles: Parametric investigation of two phase swirling flows and development of cyclone separators
Authors: Karagöz, İrfan
Tan, Fuat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Siklon
Basınç kaybı
Toplama verimi
Fraksiyonel verim
Vorteks uzunluğu
Cyclone seperator
Collection efficiency
Fractional efficiency
Vortex length
Pressure loss
Issue Date: 8-Feb-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tan, F. (2016). Siklonlarda iki fazlı ve girdaplı akışların parametrik incelenmesi ve siklon ayırıcıların geliştirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; konvensiyonel siklonlardan farklı olarak konik kısmı çıkarılan ve yerine bir girdap durdurucunun konulduğu yeni bir siklon tasarımı incelenmiştir. Bu yeni tasa-rımlı siklon ile geometrik özelliklerin basınç kayıplarına ve toz tutma verimine etkileri incelenmiştir. Ayrıca belirli siklon giriş hızları için siklonun doğal vorteks uzunluğu tespit edilerek geometrik özelliklerdeki değişimlerin bu uzunluğa etkileri araştırılmıştır. Siklon deney düzeneğinde siklon giriş kesiti ve hava kısılma vanası yardımıyla belirli siklon giriş hızları elde edilmiştir. Modüler yapıda olan siklonun geometrik özelliklerin-den; katı gövde yüksekliği, girdap durdurucu yüksekliği, baca çıkış çapı ve baca dalma derinliği değiştirilerek belirli giriş hızlarına karşılık gelen basınç kayıp değerleri ölçül-müştür. Bu basınç kayıp değerleri, siklonun giriş ve çıkışındaki iki noktadan çıkan dijital basınç ölçme cihazı ile elde edilmiştir. Toz tutma verimi ise siklona verilen toz ağırlığı ile deneyden sonra toz kutusunda tutulan toz ağırlığının oranı ile hesaplanmıştır. Ayrıca yüzey pürüzlülüğünün genel verime etkisi de incelenmiştir. Lazer difraksiyon metoduna göre çalışan partikül analiz cihazından elde edilen toz analiz sonuçlarına göre fraksiyonel verim eğrileri de ortaya konmuştur. Doğal vorteks uzunluğunun belirlenmesinde ise, siklon silindirik kısmından belirli uzaklıktaki mesafede bulunan ve girdap durdurucunun üzerine yapıştırılmış haldeki lif-lerin hareketi kullanılmıştır. Deneylerden elde edilen basınç kaybı ve toz tutma verim değerleri incelenmiş ve klasik siklonun sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca doğal vorteks uzunluğu ile geometrik özellikler ve basınç kaybı değerleri grafiklerle ilişkilendirilmiştir.
In this study, unlike conventional cyclones, a new cyclone design was investigated which has a vortex stopper instead of a conical part. In this new designed cyclone, the effects of geometrical characteristics to the pressure loss and efficiency were examined. In addition, by determining the cyclone natural vortex length for certain cyclone inlet velocities, the effects of changes in the geometrical properties to this length were investigated. In the experimental setup, certain cyclone inlet velocities were obtained with the help of the cyclone inlet section and the air throttling valves. By changing the geometrical characteristics of the cyclone with a modular structure: solid body height, vortex stopper height, outlet diameter and the depth of immersion; the pressure losses were measured for a certain inlet velocity. This pressure loss values were obtained by a digital measuring instrument from two-points in the cyclone inlet and outlet. The overall efficiency is calculated by the ratio of the dust weight given to the cyclone before the experiment and the weight of dust after the experiment in the dust bin. Moreover, the effect of surface roughness on the overall efficiency were investigated. Fractional efficiency curves were also revealed according to the particle analysis results obtained from a particle analyzer which is working with a laser diffraction method. In determining the length of the natural vortex, the motion of fiber that is already located to the vortex stopper which has a distance from the cylindrical portion is used. The pressure drop and overall efficiency values were examined which are obtained from the experiments and their results were compared with the conventional cyclone results. In addition, natural vortex length are associated with graphics to the geometric properties and pressure loss values.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1535
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426046.pdf6.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons