Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1527
Title: İpek ameliyat ipliklerinin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve Türkiye'deki üretim potansiyelinin araştırılması
Other Titles: Improvement and characterisation of surgical silk sutures and investi̇gation of silk suture production potential in Turkey
Authors: Karaca, Esra
Coşkun, Gökçe
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: İpek
Braid yapı
Performans özellikleri
Ameliyat ipliği
Biyouyumluluk
Silk
Suture
Braid structure
Performance properties
Biocompatibility
Issue Date: 12-Feb-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkun, G. (2018). İpek ameliyat ipliklerinin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve Türkiye'deki üretim potansiyelinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi.Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında; yerli hammadde ve üretim imkanları kullanılarak ipek ameliyat ipliği prototipinin ortaya çıkarılması ve cerrahi operasyonlarda bir ameliyat ipliği için gerekli performans ve biyouyumluluk özellikleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma; cerrahi alanda ilk ve hala en yaygın kullanılan bir tıbbi tekstil ürününün, ithal ürünlere alternatif olarak ülkemizde geliştirilmesini konu almıştır. Tez çalışması, hem literatür hem de ticari üretim açısından bir zemin oluşturmuştur. Ülkemizde 1500 yıllık bir geçmişe sahip olan ipekböcekçiliği, zaman zaman krizli dönemler geçirmesine rağmen, vazgeçilmez bir üretim kolu olarak günümüze kadar gelmiştir. Ham ipeğin %90'ından fazlasının halı üretiminde kullanıldığı ülkemizde; önemli bir pazar payına sahip ipek ameliyat ipliklerinin üretilebilmesi, kaliteli yaş koza ile ham ipek üretimini teşvik ederek ipeğin kullanım alanlarını çeşitlendirmek, ameliyat ipliği kullanımında dışa bağımlılıktan kurtulmak açısından önem arz etmektedir. İpek, mukavemeti, inceliği, esnekliği, biyouyumluluğu, kullanım ve düğüm kolaylığı ile tercih edilen bir ameliyat ipliği malzemesidir. Ülkemizde hali hazırda vazgeçilmez bir cerrahi dikiş malzemesi olan ve yıllık 5 milyon dolar civarında bir pazar oluşturan ipek ameliyat ipliği tüketiminde, özellikle geleneksel yaş koza üretimi ve son yıllarda gerçekleştirilen girişimlerle başlatılan ham ipek üretimine rağmen, ithal ürünlerden henüz vazgeçilememiştir. Bu tez çalışması kapsamında üretilen ham ipek, bükümlü ham ipek, bükümlü pişmiş ipek, braid ipek, boyanmış ve kaplanmış braid ipek ipliklerin; elektron ve dijital mikroskop analizleri, numara, büküm, çap, kopma ve düğüm mukavemeti, düğüm performansı, creep, gerilme gevşemesi ve kapilarite ölçümleri ile yapısal, fiziksel ve performans özellikleri karakterize edilmiştir. Ayrıca prototip yerli ipek ameliyat ipliğinin; cerrahi alanda kullanılabilme potansiyelini değerlendirmek amacıyla, sitotoksisite, sensitizasyon, iritasyon, akut ve subakut sistemik toksisite, genotoksisite ve implantasyon testleri ile biyouyumluluk özellikleri belirlenmiştir. Çalışmalar sonucunda; Türkiye'de yerli ipek ameliyat ipliği üretim alt yapısı ve potansiyelinin bulunduğu, tez çalışması kapsamında üretilen yerli ipek ameliyat ipliğinin ilave iyileştirmelerle ticari ürünlere alternatif olabileceği ve böylece iç piyasadan daha ucuza temin edilebilecek bir ürünle yüksek katma değerin ülkemizde kalmasının mümkün olabileceği ortaya konulmuştur.
In this study; it is aimed to determine the prototype of silk surgical thread by using domestic raw materials and production facilities and to evaluate the performance and biocompatibility properties required for a surgical thread in surgical operations. In the study; one of the first and the most widely used medical textile product in the surgical field was developed as an alternative to imported products. The output of this study has provided a basis for both literature and commercial production. Silkworm farming with a history of 1500 years in Turkey has reached to the present day as an indispensable production line, although it has occasionally suffered from a period of crisis. More than 90% of the raw material is used for carpet production at present in Turkey. The production of silk surgical threads which has a significant market share, is important in terms of promoting the production of quality wet cocoon and raw silk which then diversify the usage areas of silk and also help to reduce the dependency on imported products in the field of the surgical thread. Silk is preferred as a surgical threat due to its strength, tactility, flexibility, biocompatibility and ease of use and knot. Despite the production of traditional wet cocoon silk and raw silk production initiated in recent years, in the consumption of silk surgical yarn, which is an indispensable surgical suture material in Turkey and constitutes a market of around 5 million US dollars annually, have not yet been abandoned The structural, physical and performance characteristics of the raw silk, twisted raw silk, twisted cooked silk, braid silk, dyed and coated braid silk yarns produced within the scope of this thesis are characterized by thickness, twist level, diameter, break and knot strength, knot performance, creep, stress relaxation and capillarity measurements. As a result of the studies; It has been demonstrated the existence of domestic silk surgical yarn production know-how and the potential of it in Turkey, and the output of the thesis with the additional improvements can be an alternative to the commercial products and thus it will be possible to have a high added value product cheaper than the ones in domestic market in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1527
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
499414.pdf
  Until 2021-02-09
11.27 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons