Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1518
Title: Yoğun bakımdan taburcu edilen hastaların hastaneye ve yoğun bakıma yeniden başvuru nedenlerinin retrospektif değerlendirilmesi
Other Titles: A retrospective analysis of causes of readmission to hospital and intensive care unit in pati̇ents discharged from intensive care unit
Authors: Girgin, Nermin Kelebek
Ulusaloğlu, Ceyda
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Yoğun bakım
Hasta taburculuğu
Hastanın yeniden başvurusu
Hastalık şiddeti
Skor
Intensive care unit
Patient discharge
Patient readmission
Illness severity
Score
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ulusaloğlu, C. (2017). Yoğun bakımdan taburcu edilen hastaların hastaneye ve yoğun bakıma yeniden başvuru nedenlerinin retrospektif değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Yoğun bakımda (YB) tedavi edildikten sonra taburcu edilen hastaların yeniden YB'ye ya da hastaneye başvuruları sık karşılaşılan ve istenmeyen bir durumdur. Bu hastaların YB ve hastane kalış süresi daha uzun olup mortalite oranları ile tedavi maliyetleri daha yüksektir. Çalışmamızda YB'den taburcu edilen hastaların hastane/YB'ye yeniden başvuru oranını ve risk faktörlerini araştırmayı amaçladık. UÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD yoğun bakımında 1 Ocak 2012 ile 31 Ekim 2016 tarihleri arasında 24 saatten uzun süre yatırılarak tedavi edilmiş, invazif ya da noninvazif mekanik ventilatör desteği uygulanmış ve tedavi sonunda taburcu edilmiş, 30 gün içinde yeniden hastane/YB'ye başvurmuş 18 yaş üstü erişkin hastaların dosyaları retrospektif incelendi. Taburculuk sonrası hastane/YB'ye yeniden başvuru; acil servise başvuru, klinikte tedavi edilirken YB'den acil konsültasyon istenmesi, 1 hafta içinde açıklanamayan ölüm ve yeniden YB yatışı olarak kabul edildi. Çalışma süresi içinde YB'ye başvuran 1437 hastanın 510'u kriterlere uygundu. Bu hastaların 91'i taburculuk sonrası YB'ye ve hastaneye yeniden başvurmuş olup, 37'si acil servise başvuru, 26'sı yeniden YB yatışı, 14'ü klinikte tedavi edilirken YB'den acil konsültasyon istenmesi, 14'ü 1 hafta içinde açıklanamayan ölüm şeklindeydi. Bu 91 hastadan ölenler dahil edilmediğinde kalan 77 hastanın 62'sinin (%80.5) yeniden başvuruyu takiben yapılan tedavileri taburculukla, 15'ininki (%19.5) ölümle sonuçlanmıştı. Yeniden başvuran hastaların yaş ortalaması 58.2 yıl olup, yeniden başvurmayanlara göre daha yaşlıydılar (p = 0.002). Yeniden başvuran hastaların yeniden başvurmayan hastalara göre ilk yatış ve taburculuk APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation System - Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi) ve SOFA (Sequential Organ Failure Assessment - Ardışık organ yetersizliği değerlendirmesi) skorları, ilk taburculuk sırasındaki SWIFT (Stability and Workload Index for Transfer) skoru, yandaş hastalık oranı daha yüksekti (tümü için p<0.05). Ayrıca olguların ilk tedavi döneminde YB yatış, MV uygulanma ve toplam hastane yatış süresinin daha uzun olduğu (sırasıyla p=0.019, p=0.018, p=0.002) saptandı. Mekanik ventilasyon desteği ile taburcu edilen hastalarda hastaneye ya da yoğun bakıma başvuru oranı yüksekti (p = 0.041). Sonuç olarak; akut fizyolojik sorunların, yandaş hastalıkların, mekanik ventilasyon uygulama süresinin, YB ve hastane yatış süresinin hastane/YB'ye yeniden başvuru için yüksek risk oluşturduğu saptandı.
Readmission to the intensive care unit (ICU) is frequent and undesirable issue after the ICU treatment. Readmitted patients have longer ICU and hospital lengths of stay, higher mortality rates and treatment costs. We aim to examine ICU readmission rates and risk factors after discharging. We analysed retrospectively the patients over 18 years old who have more than 24 hours admission to ICU, with invasive or non-invasive mechanical ventilation (MV) support and readmission to ICU/hospital within 30 days of discharge between 1st January 2012-31th October 2016, at Uludag University Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation. Inclusion criterias are readmission to ICU, admission to emergency department, emerge consultation from other departments and unexplained death in one week after discharging. From 1437 patients who have hospitalized 510 are included to the analyse. 91 of 510 are evaluated as the readmitted patients to the hospital including 37 admission to the emergency department, 26 readmission to the ICU, 14 emerge consultation from other clinics and 14 unexplained death. After excluding the patients with unexplained death, from 77 patients 62 (80.5%) were discharged after the treatment and 15 (19.5%) patients died. Readmitted patients age average were 58.2 years and they were older than the patients that had not readmitted (p=0.002). Readmitted patients had higher initial admission and discharging scores of SOFA, SWIFT and APACHE II and higher comorbid disease rates. In addition readmitted patients had longer ICU and hospital lenght of stay and duration of MV support (respectively p=0.019, p=0.018, p=0.002). Discharged patients with MV support were readmitted to ICU more than the patients without support of MV (p=0.041). As a result; we indicate that acute physiologic problems, comorbid diseases, mechanical ventilation support and ICU and hospital lenght of stay are major risk factors for ICU/hospital readmission.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1518
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
463956.pdf788.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons