Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1514
Title: Tarımsal açıdan ham ve kireçli arıtma çamurunun etkinliğinin tavuk ve ahır gübresi ile karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the effectiveness of crude and lime stabilized sludge with chicken and farmyard manure point of view agricultural usage
Authors: Aşık, Barış Bülent
Başkan, Gülhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı.
Keywords: Arıtma çamuru
Bitki gelişimi
Toprak özellikleri
Tavuk gübresi
Ahır gübresi
Sludge
Plant growth
Soil properties
Poultry manure
Farmyard manure
Issue Date: 14-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başkan, G. (2018). Tarımsal açıdan ham ve kireçli arıtma çamurunun etkinliğinin tavuk ve ahır gübresi ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada ham ve kireçli atıksu arıtma çamuru ile ahır ve tavuk gübresinin bitki gelişimi ve toprak özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sera koşullarında yürütülen çalışmada BUSKİ atıksu arıtma tesisinden alınan çamurlar ile ahır ve tavuk gübreleri artan düzeylerde (0, 100, 200, 300 kg da-1 N) toprağa uygulanmıştır. 120 gün inkübasyon süresince toprak özelliklerindeki değişimler mısır bitkisi gelişimi üzerine etkileride belirlenmiştir. Elde olunan sonuçlara göre uygulamalara bağlı olarak zamanla pH değeri düşerken, EC değeri artış göstermiştir. Uygulama düzeylerine bağlı olarak toprakların NH4-N, NO3-N, alınabilir P, alınabilir katyonlar ve DTPA ile ektrakte edilebilir ağır metal miktarları artış göstermiştir. İnkübasyon zamanına bağlı olarak ise NO3-N içeriği artarken NH4-N içeriği ve DTPA ile ekstarkte edilebilir ağır metal içeriği azalmıştır. Uygulanan artıma çamuru ve hayvansal gübreler bitkinin N, P, K, Fe, Zn ve B içeriğini arttırmıştır. Bu artışlar sınır değerler arasında bulunmuştur.
In this study, it was aimed to determine the effect of raw and lime stabilized wastewater treatment sludge with farmyard and poultry manure on plant growth and soil properties. BUSKI wastewater sludge and farmyard and poultry manure were applied to soil at increasing levels (0, 100, 200, 300 kg da-1 N) in greenhouse conditions. Soil properties were determined during 120 days of incubation It has also been determined in influences on maize plant development in same application levels. The results that are obtained show us the pH value decreased and EC value increased with time depending on the application doses. In addition soil NH4-N, NO3-N, available P, exchangeable cations, and DTPA extractable heavy metal amounts increased with application rate of organic waste. NO3-N content increased according to time of incubation while NH4-N and DTPA extractable heavy metal content decreased. Plant N, P, K, Fe, Zn and B contents increased with sludge, farmyard and poultry manure. These increases were among the limit values.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1514
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
504874.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons