Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15053
Title: Serviks kanser hastalarının VMAT tedavi planlamasında düşük ve yüksek enerjili fotonların dozimetrik karşılaştırılmasının retrospektif olarak incelenmesi
Other Titles: Retrospective investigation of the dosimetric comparison of low and high energy fotons in VMAT treatment planning of cervical cancer patients
Authors: Demiröz Abakay, Candan
Turan, Abdulhamit
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Onkoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Serviks kanser
Radyoterapi(RT)
VMAT
Düşük ve yüksek enerji
Cervical cancer
Radiotherapy (RT)
Low and high energy
Issue Date: 19-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Turan, A. (2019). Serviks kanser hastalarının VMAT tedavi planlamasında düşük ve yüksek enerjili fotonların dozimetrik karşılaştırılmasının retrospektif olarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, serviks kanseri tanısıyla RT almış 20 hastaya VMAT tekniği kullanılarak planlar oluşturulmuş, hedef hacmin ve kritik organların almış olduğu dozların dozimetrik olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca hedef hacimler için Konformalite indeksi (CI) ve Homojenite indeksi (HI) karşılaştırılmıştır. Kliniğimizde tedavi görmüş hastaların BT görüntüleri kullanılarak, görüntüler üzerinde her hastaya 6 MV tek ark, 6 MV çift ark,15 MV tek ark,15 MV çift ark olmak üzere 4 farklı tedavi tekniği planlanmıştır. VMAT planları Elekta lineer akselatörünü kullanan Monaco Tedavi planlama sistem(TPS)'inde hazırlanmıştır. Monte Carlo algoritması kullanılarak, hedef hacim 25 fraksiyondan 50.4 Gy doz alacak şekilde hazırlanmıştır. Oluşturulan sanal planların PTV ve riskli organlar (mesane, rektum, sağ-sol femur ve ince bağırsak) açısından doz dağılımlarına DVH yardımıyla bakılmış, istatistiksel analizi için SPSS programında uygun testler yapılmıştır. Sonuç olarak; yapmış olduğumuz bu çalışmada düşük foton enerjisi ve yüksek foton enerjisi arasında kritik organ dozları açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır. Serviks kanseri tanılı olguların değerlendirildiği bu çalışmada VMAT tekniğinde tek ve çift ark kullanımının kritik organ dozları açısından anlamlı farklılık göstermemesine rağmen en düşük değerler 6 MV çift ark tekniğinden elde edilmiştir. Bu nedenle, 6 MV foton enerjisi pelvik radyoterapi için sağduyulu seçim olabilir.
In this study, 20 patients who had RT with the diagnosis of cervical cancer were planned by using the VMAT technique. Conformity index (CI) and homogeneity index (HI) were also compared for target volumes. Using CT images of the patients treated in our clinic, 4 different treatment techniques were planned for each patient, including 6 MV single arc, 6 MV double arc, 15 MV single arc, 15 MV double arc. VMAT plans are prepared in Monaco TPS, which uses the Elekta linear accelerator. Using the Monte Carlo algorithm, the target volume was prepared to receive a dose of 50.4 Gy from 25 fractions. The dose distribution of the virtual plans for PTV and risky organs (bladder, rectum, right-left femur and small intestine) was examined with the help of DVH and the appropriate tests were performed in SPSS program for statistical analysis. As a result; No significant differences were found between low photon energy and high photon energy in terms of critical organ doses. In this study in which cervical cancer cases were evaluated, although the use of single and double arteries in the VMAT technique did not show a significant difference in terms of critical organ doses, the lowest values were obtained from 6 MV double arc technique. Therefore, photon energy of 6 MV may be the prudent choice for pelvic radiotherapy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15053
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
556469.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons