Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1505
Title: Fârâbî ve İbn Sînâ'da bireyleşme ilkesi bağlamında nefis beden ilişkisi
Other Titles: Soul-body relationship in the context of individuation in al-Fârâbî and Avicenna
Authors: Aydınlı, Yaşar
Taş, Enes
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
Keywords: Nefis
Beden
Bireyleşme
Cevher
Madde
Form
Farabi
İbn Sina
Soul
Body
Individuation
Substance
Matter
Form
al-Farabi
Avicenna
Issue Date: 1-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taş, E. (2017). Fârâbî ve İbn Sînâ'da bireyleşme ilkesi bağlamında nefis beden ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Nefsin mahiyeti ve buna bağlı olarak nefis-beden ilişkisi, felsefenin ilk ortaya çıktığı dönemlerden beri düşünürler tarafından tartışılmıştır. Bu tartışmaların merkezinde nefsin ne tür bir cevher olduğu ve bedenin formu olup olmadığı yer almaktadır. Eğer nefis, bedenin formu ise bu durumda zorunlu olarak onun bedenden ayrı varlığından söz edilemeyecektir. Buna karşılık olarak eğer o, Fârâbî ve İbn Sînâ'nın kabul ettiği gibi aklî bir cevher olarak bedenden ayrı bir varlığa sahipse bu durumda onun madde olmaksızın bireysel bir varlık olabilmesinin ilkesi nedir? Bu çalışmada öncelikle nefsin ait olduğu varlık kategorisi Fârâbî ve İbn Sînâ'nın düşüncesinde incelenmektedir. Ardından nefsin bedenden bağımsız birey olma imkânı tartışılmaktadır.
The nature of the soul and, accordingly, the relationship between the soul and the body, has been discussed by thinkers since the first appearance of philosophy. At the center of these discussions is what kind of substance of the soul and whether or not the soul is form of its body. If the soul is the form of the body, then it is not necessarily possible to talk about its separate existence. If, on the other hand, the soul possesses a separate being from the body as a rational substance, as al-Fârâbî and Avicenna accepts, then what is the principle of being an individual entity without matter in this case? In this study, firstly, the category of existence in which the soul belongs is examined in the thought of al-Fârâbî and Avicenna. Then the possibility of the individual being of the soul is discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1505
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481450.pdf
  Until 2020-12-04
2.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons