Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1504
Başlık: Makedonya'daki üniversite gençliğinin dini inanç tutum ve davranışları üzerine bir araştırma (Kalkandelen örneği)
Diğer Başlıklar: A research on the religious belief, attitudes and behaviors of university students in Macedonia (the case of Tetovo)
Yazarlar: Bilgin, Vejdi
Sadıkı, Fejzulla
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Makedonya
Kalkandelen
Üniversite gençliği
Dini inanç
Dini tutum
Dini davranış
Macedonia
Tetovo (Kalkandelen)
University youth
Religious belief
Religious attitude
Religious behaviour
Yayın Tarihi: 5-Ara-2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sadıkı, F. (2017). Makedonya'daki üniversite gençliğinin dini inanç tutum ve davranışları üzerine bir araştırma (Kalkandelen örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: İnsan yaşamında her dönemin ayrı bir önemi vardır. Her çağın kendine ait bir ta-kım sorumlulukları ve sınırlılıkları olduğu unutulmamalıdır. Özellikle üniversite yılların-daki gençlik çağı, birçok sorunun yaşandığı zor bir dönemdir. Gencin kendi iç dünyasın-da yaşadığı sıkıntılar yanında aile, okul ve sosyal çevresinde yaşanan toplumsal sorunla-rın da eklenmesi ile bu dönem daha sıkıntılı bir hale dönüşür. Din sosyolojisi üzerine yapılan bir alan araştırması olan bu yüksek lisans tezinde sosyo psikolojik metot ve tekniklerden faydalanarak, Makedonya'nın Kalkandelen şeh-rinde yaşayan üniversite gençliğin dini inanç, tutum ve davranışlarını, bunları etkileyen sosyal faktörleri inceledik. Kalkendelen'deki üniversite gençliğinin başta Allah'a inanç olmak üzere diğer inanç durumlarını, dini pratiklerle ilgili tutum ve davranışlarını etkile-yen sosyal faktörleri (yaş, cinsiyet, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, dindarlık düzeyi, yerleşim yeri, üniversite, fakülte vb. değişkenler çerçevesinde) ele almaya çalıştık.
Every period of the human life has a different importance. It should not be for-gotten that every age has its own set of responsibilities and limitations. Especially the youth age of the university years is a difficult period in which many problems are expe-rienced. Besides the troubles that the young man experienced inner his own world, in addition to the family, school and social environment problems, this age becomes more troublesome. In this master thesis, which is an area research in the sociology of religion, using socio-psychological methods and techniques, the main theme of our study are religious beliefs, attitudes and behaviours as well as the social factors affecting them at the uni-versity youth living in the city of Tetovo in Macedonia. Therefore, we tried to verify to what extent this university youth of Tetovo appreciates the principles of belief in God, if they belief than which social factor to what extent affect their belief; how they stay to religious practices, to religious values and to religious people.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1504
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
481449.pdf3.24 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons