Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14932
Title: Dışsal ödül beklentisinin öz kararlılık kuramı çerçevesinde motivasyona etkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma
Other Titles: The effect of extrinsic reward expectancy on motivation, in the frame of self-determination theory: A research in banking sector
Authors: Altıntaş, Füsun Çınar
Doğan, Aras
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Motivasyon
Ödüller
Etki
Tartışma
Araştırma
Motivation
Rewards
Effect
Debate
Research
Issue Date: 14-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, A. (2019). Dışsal ödül beklentisinin öz kararlılık kuramı çerçevesinde motivasyona etkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dışsal ödüllerin motivasyona etkisi örgüt bazında yapılan araştırmalarda uzun süre tartışılan konulardan biri olmuştur. Ancak, araştırmalardaki bu etki konusunda birbiri ile çelişen yaklaşımlar da bulunmaktadır. Ödül ve motivasyonla ilgili kuramlar iki gruba ayrılabilir. İlk gruptaki kuramlar motivasyonu arttırmak için dışsal ödüllerin kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Bu kuramlar motivasyonu "çaba" veya "performans" olarak ele almakta ve artan çaba veya performans motivasyon seviyesini yükseltmektedir. İkinci grup, dışsal ödüllerin içsel motivasyonu düşürdüğünü belirtmektedir. Bu kuramlara göre; kişiler davranışlarının gerekçesini işin kendisinden çok, dışsal ödüle bağlamaktadırlar. Bu nedenle içsel motivasyon düzeyleri düşmektedir. Öz kararlılık kuramı motivasyonu; motive olmama, dışsal, içe yansıtılmış, tanımlanmış ve bütünleşmiş etki ile içsel motivasyon olarak kalitesine göre altı motivasyon türüne ayırmaktadır. Bu çerçevede, bu çalışma dışsal ödül beklentisinin motivasyon türlerini nasıl etkilediğini araştırmak amacı ile yapılmıştır.
The effect of extrinsic rewards expectancy on motivation is one of the most enduring debates in organizational research. There has been conflicting approaches dealing with this effect. The theories about reward and motivation can be placed into two groups. The first group advocates the use of extrinsic rewards to enhance motivation. These theories threat motivation as "effort" or "performance" and the level of motivation increases through increased effort or performance. The second group suggests that extrinsic rewards reduce intrinsic motivation. According to the these theories, individuals attribute their behaviors to extrinsic rewards rather than the task itself. For this reason the level of their intrinsic motivation reduces. Self-determination theory proposes that motivation is divided into six types as amotivation, extrinsic regulation, introjected regulation, identified regulation, integrated regulation and intrinsic motivation according to their quality. In this frame, this study has been conducted to investigate how the extrinsic reward expectancy affects the motivation types.
URI: http://hdl.handle.net/11452/14932
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aras DOĞAN.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons