Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1492
Title: An investigation of English lecturers' attitudes toward information and communication technologies (ICT) and their use of technology.
Other Titles: İngilizce okutmanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) karşı tutumlarının ve teknolojiyi kullanımlarının incelenmesi.
Authors: Gürsoy, Esim
Öztürk, Özge
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Attitudes of teachers towards technology
Educational technology
ICT needs
ICT use
Öğretmenlerin teknolojiye karşı tutumları
Eğitim teknolojisi
BİT ihtiyaçları
BİT kullanımı
Issue Date: 20-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk Ö. (2017). An investigation of English lecturers' attitudes toward information and communication technologies (ICT) and their use of technology. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, İngilizce okutmanlarının bilgisayar teknolojilerini kullanımları ve bilgisayar ve iletişim teknolojilerine karşı tutumları araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, okutmanların bilgisayar ve iletişim teknolojilerine karşı tutumlarının belirlenmesi, teknoloji kullanımları ile tutumlarının arasındaki ilişkinin açıklanması ve BİT ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda, Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda görev yapan 63 İngilizce okutmanına veri toplama aracı olarak iki anket uygulanmıştır. Veri toplamada, demografik özelliklerle beraber BİT kullanım ölçeği ve BİT'e karşı tutum ölçeği olmak üzere iki anket kullanılmıştır. İlave olarak, 12 okutman ile teknoloji kullanım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve teknolojiye karşı tutumlarını daha iyi anlamak için mülakatlar yapılmıştır. Anketlerden toplanan veriler SPSS programı ile sayısal olarak, mülakat içerikleri ise içerik analizi ile birlikte betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, İngilizce okutmanlarının büyük çoğunluğunun BİT 'i öğretim sürecinde çok değerli bulduklarını ve kişisel ya da mesleki amaçlı kullanımları için BİT'e karşı oldukça olumlu bir tutuma sahip olduklarını göstermektedir. Okutmanların BİT kullanımını etkileyen bilgisayar becerileri, mesleki deneyim ve yaş gibi bazı belirgin faktörler vardır. Kişisel amaçlı BİT kullanım sıklığı mesleki amaçlı kullanıma göre daha yüksektir ve bu noktada en temel ihtiyaçları teknoloji eğitimidir. Bu çalışmanın bulguları İngilizce öğretmenleri, dil okulları ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) öğretmen yetiştirme programları açısından pedagojik önem arz etmektedir.
In the present study, how EFL instructors understand the use of computer technologies and their attitudes towards ICT were investigated. The aims of this research were to define the instructors' attitudes, explain the relationship between instructors' attitudes and their ICT use and specify their ICT needs. With these aims, 63 EFL Instructors, who work at Uludağ University School of Foreign Languages, were given two types of data collection instruments. The first questionnaire aimed at measuring the ICT use with the participants' demographic features and the second one aimed to identify instructors' attitudes towards ICT. Additionally, twelve instructors were interviewed to get a deeper understanding of their attitudes and ICT use. The data collected from the questionnaires were analyzed quantitatively using SPSS, and the interviews were analyzed qualitatively. The findings of the study revealed that nearly all participants regarded ICT as an invaluable tool for their teaching and had moderately positive attitudes towards using it for personal or professional reasons. There were some significant factors such as age, teaching experience and computer skills which are the most determinant factors affecting ICT use of instructors. The frequency of their ICT use for personal use is higher than their professional use and at that point their primary ICT need is training. The results of this study have pedagogical implications for the Council of Higher Education for teacher education, English teachers and language schools.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1492
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
501518-----.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons