Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1485
Title: Çalışanların örgütsel destek algısı ve psikolojik sahiplenmelerinin, sessizlik davranışlarına ve görev performansına etkisi: Eğitim sektöründe bir araştırma
Other Titles: Effect of employees' perceived organizational support and psychological ownership on silence behaviors and task performance. A research in the education sector
Authors: Çiftçioğlu, Başak Aydem
Akçin, Kültigin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Algılanan örgütsel destek
Psikolojik sahiplenme
Çalışan sessizliği
Kabul edilmiş sessizlik
Savunma amaçlı sessizlik
Örgüt yararına sessizlik
Görev performansı
Perceived organizational support
Psychological ownership
Employee silence
Acquiescent silence
Defensive silence
Pro-social silence
Task performance
Issue Date: 5-Mar-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akçin, K. (2018). Çalışanların örgütsel destek algısı ve psikolojik sahiplenmelerinin, sessizlik davranışlarına ve görev performansına etkisi: Eğitim sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada algılanan örgütsel destek ile psikolojik sahipliğin, çalışan sessizliği davranışı ve çalışanların görev performansları sonuçlarına etkisi incelenmiştir. Araştırmanın temel dayanağı algılanan örgütsel destek ve psikolojik sahiplenme ile aralarındaki ilişkiyi inceleyen görgül bir çalışmaya literatürde rastlanmamış olan psikolojik sahiplenme ve çalışan sessizliği ilişkisini ortaya koymak ve bu değişkenlerin çalışanların görev performanslarına etkilerini görmektir. Bu amaçla araştırma, devlet üniversitelerinde görev yapan 502 akademik personel üzerinde uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizleri ile test edilmiştir. Araştırma bulguları göstermektedir ki, algılanan örgütsel destek ile psikolojik sahiplik arasında pozitif bir ilişki varken psikolojik sahiplenme ile kabul edilmiş sessizlik ve savunma amaçlı sessizlik arasında negatif yönde bir ilişki, örgüt yararına sessizlik ile pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca çalışan sessizliği boyutlarından olan kabul edilmiş sessizlik ve savunma amaçlı sessizlik ile görev performansı arasında negatif, örgüt yararına sessizlik ile görev performansı arasında pozitif bir ilişki görülmektedir. Çalışmada son olarak algılanan örgütsel destek ve psikolojik sahipliğin, görev performansına etkisine bakılmış ve anlamlı pozitif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu araştırma ile ortaya çıkan sonuçlar bu konularda yapılacak yeni araştırmalara ve literatüre önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.
This study examines the effect of perceived organizational support and psychological ownership on employee silence and task performance. It aims to probe the relationship between perceived organizational support and psychological ownership and a relatively new concept in the literature relationship between psychological ownership and employee silence and the effect of these variables on their task performance. Research data is collected from 502 academicians employed by state universities in Turkey. Exploratory factor analyses, confirmatory factor analysis, correlation and regression analyses are performed to test a number of hypotheses. Data analyses revealed that, there is a positive relationship between perceived organizational support and psychological ownership, there is a negative relationship between psychological ownership, and both acquiescent silence and defensive silence, while there is a positive relationship between psychological ownership and pro-social silence. Further, it is found that acquiescent silence and defensive silence have significantly negative effects on task performance, while pro-social silence exerts a statistically significant positive effect on task performance. Finally, perceived organizational support and psychological ownership is found to exert a statistically significant positive effect on task performance. Research and managerial implications of these findings are discussed in detail.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1485
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
531595.pdf3.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons