Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1473
Title: Programlama öğretiminde kullanılabilecek yazılımlara ilişkin öğretmen görüşleri
Other Titles: Teachers' views on software that can be used in teaching programming
Authors: Uzun, Adem
Baltalı, Salih
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Görselleştirme yazılımı
Kullanılabilirlik
Programlama
Programlama öğretimi
Yazılım tasarımı
Design of software
Programming
Peaching programming
Visualization software
Usability
Issue Date: 11-Mar-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baltalı, S. (2016). Programlama öğretiminde kullanılabilecek yazılımlara ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı ilköğretim seviyesinde programlama öğretiminde kullanılabilecek bazı yazılımların BT öğretmenlerinin görüşlerini alıp kullanılabilirlik ve tasarım açısından uygun olup olmadığını incelemektir. Çalışmada Scratch 1.4, Microsoft Small Basic 1.2, Microsoft Kodu Game Lab 1.4.64 ve Robomind 6.01 yazılımları incelenmiştir. Yazılımların incelemesine Bursa ilinde ortaokulda görev yapan 92 Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmeni katılmıştır. Rastgele paylaştırılan bu yazılımların arayüz tasarımı ve kullanılabilirlik incelemesinde Jacob Nielsen'in (2015a) sezgisel (heuristic) rehberi esas alınmıştır. 2005 yılında yayınlanan bu rehber tekrar düzenlenerek elektronik bir form halinde öğretmenlere iletilmiştir. Araştırma nicel bir yapıya sahip olup tekil tarama modeline göre; 12 başlık altında yer alan sorulara katılımcılar Evet, Hayır ve Uygulaması Yok cevapları vermişlerdir. Elde edilen verilerin frekans, ortalama ve yüzdeleri hesaplanıp çalışma gurubunun araştırma konusuna göre fikri yönü araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda programlama öğretiminde görsel araç kullanımının ilköğretim öğrencileri için pozitif etkiler bıraktığı ve bu araçların genel itibariyle ortaokul kademelerine uygun olduğu görülmüştür. Ancak Small Basic 1.2 yazılımının ortaokulda kullanılabileceği gibi içerdiği kod tabanlı yazım düzeniyle profesyonel dillere daha yakın durduğundan lise kademesinde de yararlanılabileceği ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, BT öğretmenlerine göre yazılım hazırlanırken %8 kullanılabilirlik, %4 tasarım, %80 her ikisine dikkat edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Görselleştirme yazılımlarının genel itibariyle kullanılabilir ve tasarımlarının da iyi olduğu, bunlar arasından Robomind 6.01 yazılımının en kullanılabilir ve tasarım bakımından en az soruna sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
The purpose of this study is to determine whether some software that can be used to teach programming in primary school level is appropriate in terms of usability and design subsequent to taking IT teachers' views. Scratch 1.4, Microsoft Small Basic 1.2, Microsoft Kodu Game Lab 1.4.64 and Robomind 6.01 software programs were analyzed in the study. 92 Information Technologies (IT) teachers working at a primary school in the province of Bursa participated in the analysis of the software. In the interface design and usability evaluation of these software programs that were equally shared between the teachers, Jacob Nielsen's (2015a) heuristic guideline was predicated on. First published in 2005, this guideline was delivered to the teachers in an electronic form by being reedited. The research was in a quantitative design. According to the single screening model, the survey consisted of 12 titles of which the participants answered the questions as "Yes", "No" or "Not Available". The opinions of the teachers as the group were investigated by obtaining statistics involving frequencies, means and percentages of the data gathered. As a result of the research, it was found out that the use of visual tools for primary school students in teaching programming left positive impressions and generally those programs were appropriate for middle school level. Nevertheless, the research indicated that Small Basic software could be used not only in middle schools, but also could be utilized in high school level as it is comprised of text based programming layout and interface. On the other hand, according to the IT teachers, while a software of programming was being written, 8% of usability, 4% of design and 80% of both aspects should be taken into consideration. The visualization software programs are generally useable and have a good design; among other software programs, Robomind 6.01 software was found out to be the best useable and to have the least problems in terms of design.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1473
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445158.pdf5.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons