Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1472
Title: Jean Baudrillard ve postmodernizm
Other Titles: Jean Baudrillard and postmodernism
Authors: Küçükalp, Kasım
Dikmen, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Jean Baudrillard
Felsefe
Postmodernizm
Modernizm
Simülakrlar ve simülasyon
Hiper-gerçek
Philosophy
Postmodernism
Modernism
Simulacra and simulations
Hyper-real
Issue Date: 11-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dikmen, M. (2016). Jean Baudrillard ve postmodernizm. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Artık her şeyin her yerde hazır olarak bulunduğu, bilginin artık sayfalarla değil, megabaytlarla ölçüldüğü, insanların üretmeden tükettiği, gerçeğin insanların kendileriyle olan diyaloglarından daha çok, hakikatin cep telefonları ve bilgisayarlara özgü kılındığı bir dönemde yaşamaktayız. Teknoloji ve kitle iletişim araçlarının enformasyon bombardımanı altında kaybedilen gerçeklik, her gün biraz daha anlamını yitirmektedir. Ontolojinin geri planda bırakılması ve epistemolojinin bir kritiğe tabi tutulması olarak niteleyebileceğimiz postmodernizm, toplumu ve düşünceyi derinden etkilemiştir. Postmodern dönemle birlikte, bilim, kültür, tarih, edebiyat, sinema, mimari, felsefe vb. alanlar birçok değişim ve dönüşüm geçirmiş ve felsefî manada 1970'li yıllardan sonra yeni bir döneme girilip girilmediği üzerinde çok çeşitli tartışmalar yapılmıştır. Bu tartışmaların başlatanı olmasa da postmodernin uygulayıcısı olarak Baudrillard karşımıza çıkmaktadır. Baudrillard, Fransız bir filozof olarak içinde yaşadığı dünyayı anlamaya ve açıklamaya yönelik düşünceleriyle çokça saygı duyulan ve yine çokça eleştirilen bir figür olmayı başarmıştır. Düşünce hayatının ilk yıllarında Marksizme yakın dursa da, sonrasında kendi felsefe sistemini kurmuş ve felsefe dünyasına kendi kavramı olan "Simülakrlar ve Simülasyon"ları miras bırakmıştır. Bu tezde öncelikle Baudrillard'ın düşünce dünyasında büyük bir öneme haiz olduğu düşünülen, kendisini anlamak için bize bir fırsat sunan temel kavramlarına değinildi. Sonrasında ise Baudrillard ve postmodernizm dilemmasını anlayabilmek için, postmodernizmin mahiyetine, temel karakterlerine ve hangi alanlarda ne gibi anlamlara geldiğini ve postmodern olarak görülen düşünürlerin fikirlerine yer verildi. Tezin odak noktası postmodernizmin arkeolojisi olmadığından postmodernizmle alakalı açıklamalar olabildiğince net olarak verilmeye çalışılsa da, postmodernizm varlığı gereği kolay anlaşılabilecek bir şey değildir.
We live in an period that everything is ubiquitous, the information is not measured with meqabayt instead of page, when people consume without producing, when made specific reality to mobile phones and computers rather than the people's dialogue. Lost reality under the bombardment of information technology and mass media is losing its meaning a little more every day. Postmodernism can be classified a critical subject of epistemology and ontology to remain in the background, has deeply affected society and thought. With the postmodern period, science, culture, history, literature, cinema, architecture, philosophy and so on. areas have undergone a lot of change and transformation and philosophically in the 1970s after a variety of discussion is made on whether entered a new era. Baudrillard emerges as a practitioner of postmodern Although not started those discussions. Baudrillard, to understand the world in which he lived as a French philosopher and respected a lot of thought to explain again and has managed to become a figure widely criticized. Thought that is close to Marxism in the early years of his life, after he set up his own system of philosophy and the has left legacy to world of philosophy its concept of "Simulacra and Simulations". In our thesis firstly, we have addressed to the basic concepts that offers us an opportunity to understand itself and having a great importance in Baudrillard's thought in our opinion. Later on, have been mentioned the nature of postmodernism, what they refer to it as the main characters and what areas and ideas are seen as postmodern thinkers in order to understand the dilemma Baudrillard and postmodernism. Our thesis is not that because postmodernism archeology, explanations relevant to postmodernism given to it as clearly as, due to the presence of postmodernism it is not something that can be understood easily.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1472
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446768.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons