Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1466
Title: Alternatif okul yaklaşımlarında din ve değerler eğitimi
Other Titles: Religious and values education at alternative school approaches
Authors: Şanver, Mehmet
Erakkuş, Özgür
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Değerler eğitimi
Alternatif okul yaklaşımı
Din eğitimi
Montessori
Reggio Emilio
Uluslararası Bakalorya
Values education
Religious education
Alternative school approaches
International Baccalaureate
Issue Date: 15-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erakkuş, Ö. (2015). Alternatif okul yaklaşımlarında din ve değerler eğitimi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dünyada, okulların bireysel ihtiyaçlara göre değil, bilgi aktarımına yönelik olarak tasarlanmış olması, okullarda istenmeyen davranışların yaygınlaşması, farklı dünya görüşlerinin dikkate alınmaması vb. unsurlar sonucu farklı okul yaklaşımları ve modelleri ortaya konmuştur. Bu çalışmanın temel amacı, alternatif okul yaklaşımlarından "Montessori, Reggio Emilia ve Uluslararası Bakalorya" modellerinin uygulandığı okullardaki din ve değer eğitimlerinin yöntemlerini ve diğer özelliklerini inceleyip tartışmaktır. Kuramsal çerçeve, alanyazına dayalı olarak oluşturulmuştur. Çalışmanın içeriği "alternatif okulların dayandığı temeller, Montessori, Reggio Emilia, Uluslararası Bakalorya Okullarının özellikleri, sözkonusu okullardaki din ve değerler eğitimi" konularıyla sınırlıdır. Veri toplamak için yöneticilerle, öğretmenlerle görüşülmüş ve bazı okullarda gözlemler yapılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Okulların bazı belgeleri doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Okulların öğrencinin gelişimine daha uygun olması, kurumun amaçlarıyla örtüştüğü için alternatif okul yaklaşımlarını tercih ettiği, din ve değerler eğitimi ile ilgili derslerin okullara göre farklılaştığı, okullarda eğitimin hayatın içerisinde ve somutlaştırarak verildiği, resmi programdan çok; örtük programın daha etkili olduğu tespit edilmiştir
Different school approaches and models have been put forward all around the world due to such factors as the fact that schools were designed for transfering knowledge rather than providing individual needs, that schools do not take different philosophies of life into account or that un-solicited behaviours have become common in schools. The principal goal of this study is to analyse and discuss the methods and some other properties of religion and values education at schools applying Montessori, Reggio Emilia and International Baccalaureate models, which are among alternative school approaches. Hypothetical framework has been formed in accordance with the literature. The content of the study is limited with the subjects "the fundementals of alternative schools, the properties of Montessori, Reggio Emilia and International Baccalaureate Schools and religion and values education at these schools". Administrators and teachers have been interviewed, and several observations have been performed at some schools in order to collect data. The data has been analysed through descriptive analysis method. Some documents from schools have been analysed through document analysis method. At a result, it has been determined that these schools are more appropriate for the development of students, that alternative school models are preferred as they coincide with the goals of the institution, that schools subjects related with religion and values education may vary from school to school, that education at these schools are served concretely within life and that implicit curriculum are more influential than formal curriculum at these schools.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1466
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427378.pdf3.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons