Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1463
Title: Fen ve teknoloji dersinde animasyon uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi
Other Titles: Analysis of the effects of animation applications on students' achievements in science and technology course
Authors: Yüksel, Sedat
Boyacı, Mestan
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Keywords: Animasyon
Bilgisayar destekli öğretim
Fen eğitimi
Yapılandırmacı yaklaşım
Animation
Computer assisted instruction
Constructivist approach
Science education
Issue Date: 26-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Boyacı, M. (2016). Fen ve teknoloji dersinde animasyon uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı; fen ve teknoloji dersinde animasyon uygulamalarının öğrenci başarısına etkisi olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırmada, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinde, "Canlılar ve Enerji İlişkileri" ünitesinin öğretiminde, animasyonlarla desteklenmiş yapılandırmacı yaklaşımın öğrenci akademik başarısına etkisi araştırılmıştır. Araştırma Bursa şehir merkezinde bulunan iki sekizinci sınıf şubesi öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Bu şubelerden birisi araştırmanın deney grubu, diğeri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. "Canlılar ve Enerji İlişkileri" ünitesi deney grubunda animasyonlarla desteklenmiş yapılandırmacı yaklaşımla işlenmiştir. Kontrol grubunda ise ünite, yapılandırmacı yaklaşımla işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak bu ünite ile ilgili bir başarı testi geliştirilmiş olup, bu test deney ve kontrol gruplarına ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizi; aritmetik ortalama, bağımlı gruplar için t testi (ilişkili örneklemler t testi), bağımsız gruplar için t-testi ve ilişkisiz örneklemler için iki faktörlü ANOVA kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre; deney grubuna uygulanan animasyonlarla desteklenmiş yapılandırmacı yaklaşımın, kontrol grubuna uygulanan yapılandırmacı yaklaşıma göre akademik başarıyı arttırmada daha etkili olduğu ve deney grubu lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
The objective of this study is to present the influence of the animated applications on the performance of science and technology course students. For this purpose, the constructivist approach supported by animations has been investigated in "Living Creatures & Energy Relations'' topic on the 8th year class secondary school students' success. The research has been done on the students of two different 8th year classes in Bursa. One of the classes has been defined as the experimental group and the other as the control group. In the experiment group the "Living Creatures & Energy Relations'' topic has been taught via the constructivist approach supported by animations, whereas in the control group the constructivist approach has been applied without animations. An achievement test has been developed as a data gathering tool and this test has been utilized as pre and post testing. For the data analysis; mean, "t" test for dependent group (paired samples t test), "t" test for independent group and ANOVA with two factors for the unconnected sample, have been used. According to the results obtained, the constructivist approach supported by animations applied on the experimental group has been more affective to increase the academical success than the constructivist approach applied on the control group.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1463
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445155.pdf4.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons