Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14598
Başlık: Kazakistan ekonomisinde petrolün rolü
Diğer Başlıklar: The role of petroleum in Kazakhstan economy
Yazarlar: Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
0000-0001-5000-0904
Ölmezoğulları, Nalan
Aldibekova, Gulnaz
Anahtar kelimeler: Petrol rezervleri
Petrol üretimi
Dünya petrol fiyatları
Petrol ihracatı
Kazakistan ekonomisi
Oil reserves
Oil production
Oil exports
Oil prices
Kazakh economy
Yayın Tarihi: 31-Tem-2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ölmezoğulları, N. ve Aldibekova G. (2018). “Kazakistan ekonomisinde petrolün rolü”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(35), 669-705.
Özet: Kazakistan’ın petrol sanayii, ülkenin ekonomik güvenliğinin ve bağımsızlığının ana unsurlarından biridir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Kazakistan’ın pazar ekonomisine geçiş sürecinde petrol endüstrisi ülkenin ekonomik gelişiminde öncelikli yer almıştır. Kazakistan’ın enerji sektörü, bağımsızlıktan sonra geniş çaplı dönüşümler yaşamış ve piyasanın serbestleşmesi ve endüstrinin düzenlenmesi ile önemli ölçüde geliştirilmiştir. Kazakistan’ın büyük petrol rezervlerine sahip olması ve dünya petrol piyasalarındaki olumlu gelişmeler, aynı zamanda ülkenin ekonomik ve endüstriyel gelişimi açısından petrol piyasasını en umut verici sektör haline getirmiştir. Dolaysıyla, petrol piyasasındaki değişimler, özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, ülkenin ekonomik gelişimini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu makalede, 1991-2016 dönemi petrol fiyatındaki değişikliklerin önemli makroekonomik göstergeler üzerindeki etkilerini analiz ederek, Kazakistan ekonomisinde petrolün rolünü değerlendirmeye çalışacağız. Bunun yanı sıra dünya petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların Kazakistan ekonomisi üzerindeki olumsuz sonuçlarını azaltmak için bazı önerilerde bulunacağız.
The oil industry of Kazakhstan is one of the main elements of economic security and independence of the country. After the collapse of the Soviet Socialist Republics, in the transition to a market economy in Kazakhstan, the country’s oil industry had a priority in the economic development. The energy sector of Kazakhstan has undergone extensive transformation since independence due to market liberalization and industry regulation in the country. In view of the positive situation in the world oil markets and large oil reserves in the country, the oil sector of Kazakhstan has become the most promising sector of its economic and industrial development. Thus, changes in the oil market, especially fluctuations in oil prices, strongly affect the economic development of the country. In this article, we will try to assess the role of oil in the economy of Kazakhstan, analyzing the impact of changing oil prices on the significant macroeconomic indicators in the period between 1991 and 2016. Some measures are proposed to reduce the negative consequences of fluctuations in world oil prices for the Kazakh economy.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/501869
http://hdl.handle.net/11452/14598
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Koleksiyonlarda Görünür:2018 Cilt 19 Sayı 35

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
19_35_7.pdf1.16 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons