Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1459
Title: Psikolojik danışman adaylarının ait olma düzeylerinin incelenmesi: Uludağ Üniversitesi örneği
Other Titles: Investigation of belongingness of prospective psychological counselors: The case of Uludağ University
Authors: Duran, Nagihan Oğuz
Sayar, Dizem Yılmaz
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
Keywords: Ait olma
Psikolojik danışman adayları
Psikolojik danışman eğitimi
Belongingness
Psychological counselor candidates
Education of psychological counselor
Issue Date: 22-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sayar, D. Y. (2016). Psikolojik danışman adaylarının ait olma düzeylerinin incelenmesi: Uludağ Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören psikolojik danışman adaylarının ait olma düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, çift anadal ve birinci öğretim (B.Ö.)- ikinci öğretim (İ.Ö.) değişkenlerine göre incelenmesidir. Araştırmaya Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünden 409 (313 kız, 96 erkek) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans öğrencisi katılmıştır. Katılımcılara Ait Olma Ölçeği (AOÖ) ile birlikte araştırmacı tarafından geliştirilen bir Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Psikolojik danışman adaylarının AOÖ'den aldıkları toplam puanların cinsiyet, çift anadal ve B.Ö.-İ.Ö. değişkenleri açısından incelenmesi için t-testi kullanılmıştır. Sınıf düzeyinin AOÖ toplam puanına etkisi Tek Yönlü ANOVA ile incelenmiştir. Cinsiyet, sınıf düzeyi ve çift anadal değişkenlerinin AOÖ alt ölçek puanlarına etkilerini incelemek için Tek Yönlü MANOVA kullanılmıştır. B.Ö.-İ.Ö. değişkeninin AOÖ alt ölçek puanlarına etkisi ise t-testi ile incelenmiştir. Bulgulara göre, kız psikolojik danışman adaylarının AOÖ toplam ve alt ölçek (aile, arkadaş, meslek) puanları erkek psikolojik danışman adaylarının puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Sınıf düzeyinin AOÖ toplam ve alt ölçek puanlarına etkisi yoktur. Psikolojik danışman adaylarının AOÖ toplam puanları, çift anadal öğrencilerinin lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. Ancak çift anadal değişkeninin AOÖ alt ölçek puanları üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. B.Ö.-İ.Ö değişkeni bakımından psikolojik danışman adaylarının AOÖ toplam puanları, aileye ait olma ve mesleğe ait olma alt-ölçek puanları anlamlı bir biçimde ve B.Ö. öğrencisi olan adayların lehine farklılaşmaktadır. Arkadaş grubuna ait olma puanları B.Ö.-İ.Ö. gruplarında anlamlı bir fark göstermemiştir.
The main purpose of this study is to investigate the belongingness levels of psychological counselor candidates' in regard to gender, grade-level, double major, and day program (D.P.) - evening program (E.P.) variables. A total of 409 ( 313 female and 96 male) Guidance and Psychological Counseling undergraduate students studying in Uludağ University Faculty of Education, Department of Educational Sciences participated the study. A Personal Information Form developed by the researcher was administered to the participants together with the Sense of Belonging Scale (SBS). To examine the SBS scores of the participants considering their gender, majors, and programs (D.P.-E.P.) t-test was conducted. One-Way ANOVA was used to examine the effect of grade level on the SBS total scores. One-Way MANOVA was used to examine the influence of participants' gender, grade-level, and majors variables on their SBS subscale scores. The effect of D.P.-E.P variable on the SBS subscale scores were investigated with a t-test. Results indicated that, female counselor candidates scored significantly higher on both the SBS total score and the SBS sub-scale (family, friends, occupation) scores then the male counterparts. Grade-level had no influence on the total SBS scores and the SBS sub-scale scores. Double major counselor candidates had significantly higher total SBS scores. Double-major has no effect on the SBS sub-scale scores. With respect to D.P.-E.P. variable, the total SBS scores and the belonging to family and belonging to occupation sub-scale scores differed significantly across groups in favour of D.P. students. No significant difference was found between D.P.-E.P groups with respect to belonging to friends sub-scale scores.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1459
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445152.pdf23.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons