Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14557
Title: Antimikrobiyal dirençli escherichia coli’de geniş spektrumlu β-laktamaz direncinin araştırılması
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
0000-0001-7601-7640
0000-0002-4794-2367
Cengiz, Murat
İbrahimli, Ulvi
Keywords: Escherichia coli
β-lactamase
β-laktamaz
Antimikrobiyal direnç
Antimicrobial resistance
Issue Date: 29-Apr-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Cengiz, M. ve İbrahimli, U. (2020). "Antimikrobiyal dirençli escherichia coli’de geniş spektrumlu β-laktamaz direncinin araştırılması". Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 39(1), 45-48.
Abstract: Escherichia coli (E. coli) insan ve hayvanlarda birçok enfeksiyona neden olan önemli mikroorganizmalardan biridir. E. coli’nin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde β-laktamların sık kullanılması β-laktam direncinin gelişmesi bakımından önemli bir nedendir. β-laktamazlar, β-laktam direncinin bilinen mekanizmalarından biridir ve geniş spektrumlu β-laktamazlar (GSBL) yüksek morbidite ve mortaliteden sorumludur. Bu çalışmanın konuları, GSBL varlığının araştırılması ve GSBL ile diğer birçok antimikrobiyal bileşiğe karşı direnç ilişkisinin değerlendirilmesidir. β-laktam direncini belirlemek için disk difüzyon ile broth mikrodilüsyon testleri kullanıldı ve direncin genotiplendirmesi için blaSHV geninin varlığını araştırıldı. Buna göre 112 E. coli izolatının sadece bir tanesi GSBL pozitif olarak tanımlandı. Ayrıca, broth mikrodilüsyon test sonuçlarına göre 18 izolatın seftazidime ve 32 izolatın ise sefotaksime karşı dirençli olduğu belirlendi. E. coli izolatlarının hiçbirinde blaSHV geni tespit edilemedi. Sonuç olarak E. coli izolatlarının β-laktamlara karşı dirençli olabileceği, ancak GSBL pozitif izolatların ve GSBL ile diğer antimikrobiyal bileşiklere karşı direncin birlikte görülme sıklığının çok düşük olduğu belirlendi.
Escherichia coli (E. coli) is one of the most important microorganisms causing various infections in animals as well as in humans. The overuse of β-lactams for treatment of infectious diseases caused by E. coli is an important reason of emergence of β-lactam resistance. β-lactamases are well known mechanism of β-lactam resistance and extended spectrum β-lactamases (GSBL) are responsible for the high morbidity and mortality. The objectives of this study are to investigate of existence of GSBL in E. coli and to evaluate the correlation between GSBL and resistance to many other antimicrobials. Disc diffusion and broth microdilution test were used to determine β-lactam resistance and existence blaSHV gene was investigated for its genotyping. Based on the results of disc diffusion test, only one of 112 E. coli isolates was defined as GSBL positive. However, the results of broth microdilution test showed that the numbers of ceftazidime and cefotaxime resistance positive E. coli isolates were 18 and 32, respectively. blaSHV gene could not be detected in any of the E. coli isolates. The results of this study showed that E. coli isolates could be resistant against β-lactams, but the frequency of GSBL positive isolates and the co-existence of GSBL with resistance to other antimicrobials was very low
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1221219
http://hdl.handle.net/11452/14557
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2020 Cilt 39 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39_1_6.pdf149.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons