Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14445
Title: Örgütsel davranış yazının ele aldığı konular açısından incelenmesi: 1981-2015 yıllarına ilişkin içerik analizi
Other Titles: Analysis of organizational behavior in terms of articles: 1981-2015 content analysis
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Altıntaş, Füsun Çınar
Keywords: Örgüt yazını
Örgütsel davranış
İçerik analizi
Organizational literature
Organizational behavior
Content analysis
Issue Date: 31-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altıntaş, F. Ç. (2017). “Örgütsel davranış yazının ele aldığı konular açısından incelenmesi: 1981-2015 yıllarına ilişkin içerik analizi”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(33), 609-617.
Abstract: Örgüt çalışmaları örgüt psikolojisi, sistem teorisi, örgüt teorisi, örgütsel sosyoloji gibi alanlarda yürütülen çalışmaları içermektedir. Tüm bu çalışmalar örgütleri farklı açılardan ele almaktadır. Örgütleri mikro perspektif ile ele alan örgütsel davranış birey, grup ve örgüt düzeyinde örgüt ile ilgili konulara ve problemlere odaklanmaktadır. Bu çalışmada örgütsel davranış alanındaki temel yönelimlerin belirlenmesi ve alan yazınla ilgili kuramların hangi konular açısından nasıl bir değişim gösterdiğini tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 1981-2015 yılları arasında Journal of Organizational Behavior dergisinde yayınlanmış bilimsel makaleler içerik analizi yöntemi esas alınarak incelenmiş, bu süreç içerisinde örgütsel davranış alanına ilişkin alt başlıkların nasıl gruplandığı ve çalışmaların ağırlıklı olarak hangi konular üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Organizational studies include studies carried out in areas such as organization psychology, system theory, organizational theory, organizational sociology. All these studies approach organizations from different perspectives. Organizational behavior that addresses organizations through a micro perspective focuses on issues and problems related to the organization at the individual, group, and organizational levels. In this study determine the basic orientations in the field of organizational behavior and aims to determine how the theories related to the field literature show a change in terms of subjects. For this purpose, scientific articles published in Journal of Organizational Behavior magazine between 1981-2015 have been examined based on content analysis method. How the grouping of basic topics related to the field of organizational behavior and which it has been found to work mainly focused on what matters.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/338850
http://hdl.handle.net/11452/14445
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2017 Cilt 18 Sayı 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_33_13.pdf378.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons