Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1444
Title: Günümüz Türk bestecilerinin görüşlerine göre Türk halk müziğinin çağdaş piyano literatürüne etkileri ve mesleki müzik eğitimine yansımaları
Other Titles: According to the opinions of contemporary Turkish composers the effects of Turkish music on contemporary piano literature and its reflections on professional music education
Authors: Akbulut Demirci, Şirin
Nergiz, Eda
Uludağ Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Çağdaş piyano literatürü
Günümüz Türk bestecileri
Türk halk müziği
Contemporary Turkish composers
Contemporary piano literature
Turkish folk music
Issue Date: 28-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nergiz, E. (2017) Günümüz Türk bestecilerinin görüşlerine göre Türk halk müziğinin çağdaş piyano literatürüne etkileri ve mesleki müzik eğitimine yansımaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bilimsel, toplumsal ve teknolojik gelişmelerle şekillenen yeni sanatsal anlayış, içerisinde farklı düşünüş ve farklı ifade ediş biçimleri barındırmaktadır. Eseri üretme ve eseri sunma alanına yansıyan ve sonu gelmez bu değişimler çağdaş müzik literatürünü şekillendirmektedir. Değişen ya da dönüşen bu üretim şekillerinin etkilendiği yapılardan yalnızca biri olan geleneksel müzikler içerisinden halk müziklerinin kullanımından yola çıkarak, günümüz Türk bestecilerinin solo piyano eseri oluşturma süreçlerinde geleneksel müzik ögeleri olarak Türk halk müziği ögelerinden nasıl yararlandıklarının; Türk Halk Müzik ögelerinin melodik, ritmik, armonik ve felsefi açıdan çağdaş solo piyano eserlerine etkilerinin ve bu etkileri içeren solo piyano eserlerinin mesleki müzik eğitimine olan yansımalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle 2000 yılı ve sonrasında aramızdan ayrılan ve hala yaşamakta olan bestecilerimizin solo piyano eserleri listesi tespit edilip tablo oluşturulmuştur. Ardından çağdaş müzik ve Türk halk müziği ile ilgili görüşlerini almak amacıyla hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile tablodan seçilen 7 besteciyle görüşme yapılmıştır. Görüşme sorularından elde edilen cevaplar NVivo11 Nitel Veri Analizi Programı ile analiz edilmiş, her soruya ilişkin kodlar ve temalar elde edilmiştir. Bestecilerin günümüz "çağdaş müzik" çerçevesinde solo piyano literatürüne, Türk halk müziğine ve Türk halk müziğinin çağdaş piyano literatürüne etkisine ilişkin görüşleri, bu kodlar ve temalar ile açıklanmıştır. Bu doğrultuda, günümüz Türk bestecilerinin solo piyano eserlerinde ve diğer eserlerini besteleme süreçlerinde etkilendikleri ve yararlandıkları ögeler arasında Türk halk müziğinin yer aldığı görülmüştür. Mesleki müzik eğitimi boyutunda özellikle bestecilik eğitimde Türk halk müziğine ilişkin derslerin yer almasının, ayrıca konser üretiminin ve eser örneklerinin çoğalmasının bu alanda nitelikli sonuçlar doğuracağı görüşü ortaya çıkmıştır. Müzikte ulusallaşma hareketinden sonra, özellikle 2000 yılı ve sonrasında solo piyano literatüründe eser veren Türk bestecilerin çağdaş müziğe ilişkin görüşlerinin Türk halk müziği ile olan etkileşimini temel alan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmanın, günümüz bestecilerinin çağdaş solo piyano literatüründe çağdaş müzik ögeleri arasında geleneksel müziklerimizden biri olan Türk halk müziği ögelerinden nasıl yararlandıklarının belirlenmesi ve mesleki müzik eğitimine yansımaları açısından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
The new artistic understanding, shaped by scientific, social and technological developments, includes different forms of thinking and different expressions. These endless changes, which reflect in the production and presentation of work, have been shaping the contemporary music literature. It is aimed to determine how contemporary Turkish Composers use Turkish folk music effects as traditional musical elements in their solo piano works by going out of the use of folk music among traditional music which these changing or transforming forms are affected and the effect of Turkish folk music elements to solo piano literature in terms of melodic, rhythmic, harmonic and philosophic and views of composers about reflections of solo piano works including these effects to professional music education. For this reason, the list of solo piano works of our composers who have died since 2000 and are still alive, were identified and tabulated. Then, seven semi-structured interview questions, prepared for the purpose of getting opinions about contemporary music and Turkish folk music were applied to the 7 composers selected from the table and analyzed by content analysis. The answers obtained from the interview questions were analyzed with the NVivo11 Qualitative Analysis Program and the codes and themes for each question were obtained. The opinions of composers about the effects of contemporary Turkish solo piano literature, Turkish folk music and the effect of Turkish folk music on contemporary piano literature are explained by these codes and themes. In this directions, It is shown that Turkish folk music is among the elements which contemporary Turkish composers are effected and benefited in their composing period of solo piano works and other works. The idea appears that it will have well-qualified results to put lessons releated to Turkish folk music into the field of professional music education especially composing education, moreover the increasing of concert producing and sample works. After the nationalization movement in music, it is clear that the number of studies based on the interaction of the opinions of Turkish composers who have composed works in the solo piano literature since 2000 on contemporary music with the Turkish folk music are limited. For this reason, this study is thought to contribute to the field, in terms of determining how contemporary composers use the elements of Turkish folk music which is one of our traditional music among the contemporary solo piano literature and reflections in to professional music education.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1444
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
501567.pdf68.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons