Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1429
Title: Acil servise başvuran hastalara çekilen toraks bilgisayarlı tomografilerin değerlendirilmesinde acil tıp uzmanlık öğrencilerinin tomografileri yorumlamadaki doğruluk ve güvenilirlik derecelerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of accuracy and reliabilities of emergency medical expert students' interpreting of thoracic computed tomographs of emergency service patients
Authors: Şule, Aydın
Karpuz, Çağlar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Acil servis hekimleri
Toraks BT
Uyum değerlendirmesi
Emergency doctors
Thorax CT
Compliance assesment
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karpuz, Ç. (2018), Acil servise başvuran hastalara çekilen toraks bilgisayarlı tomografilerin değerlendirilmesinde acil tıp uzmanlık öğrencilerinin tomografileri yorumlamadaki doğruluk ve güvenilirlik derecelerinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Acil servisteki hastaların değerlendirilmesinde acil tıp araştırma görevlilerinin (ATAG), toraks bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerini doğru değerlendirmesi hastaların yönetiminde kritik öneme sahiptir. Çalışmamızın amacı, acil serviste toraks BT görüntülemesi yapılan hastaların, görüntülerinin yorumlanmasında acil tıp araştırma görevlilerinin doğruluk ve güvenilirlik derecelerini belirlemektir. Çalışma kapsamında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne 15 Aralık 2017-15 Haziran 2018 tarihleri arasında başvuran ve toraks patolojisi düşünülerek toraks BT çekilen 100 travmatik ve 100 nontravmatik olmak üzere toplam 200 hastanın toraks BT sonuçları incelendi. Acil tıp araştırma görevlileri tarafından BT görüntüleri değerlendirildi ve kaydedildi. Sonra Radyoloji uzman hekiminin raporu altın standart kabul edilerek ATAG'lerinin yorumları ile resmi radyoloji raporu arasındaki uyumluluk değerlendirildi. Elde edilen verilerin istatiksel analizi SPSS 23.0 for Windows bilgisayar programı ile Kappa istatistiği kullanılarak yapıldı. Çalışmada ATAG'nin toraks BT yorumları ile radyoloji yorumları karşılaştırıldığında genel uyumluluk oranı %97.5 idi. ATAG ve radyoloji uzman hekimi yorumu arasındaki genel uyumun iyi derecede (K:0.72) olduğu bulundu. Sonuç olarak, ATAG'lerinin toraks BT yorumlamalarında genel olarak tatmin edici bir performans gösterdiği görüldü. Özellikle toraks travması konusundaki uyumluluk oranının yüksekliği ATAG'lerinin genellikle travma hastalarını değerlendiren ve tedavi eden ilk doktor olmaları ve bu nedenle travma hastalarında radyolojik tetkiklerin yorumlanmasındaki performanslarının hayati öneme sahip olmasıyla açıklanabilir.
Accurate evaluation of emergency medical assistants (ATAs), thorax computerized tomography (CT) images in the evaluation of patients in the emergency department has a critical prescription in the management of patients. In our study; we aimed to evaluate the accuracy and reliability ratings of emergency medical specialist students who interpreted these tomography images of emergency thoracic thoracic CT imaging patients. Within the scope of the study, thoracic CT findings of 100 traumatic and 100 nontraumatic patients who applied to Uludag University Medical Faculty Emergency Service between December 15, 2017 and June 15, 2018 and thorax pathology were evaluated. The ATAs wanted to evaluate the CT images when they were included in the study. The report of the radiology specialist was accepted as the gold standard and the compatibility between the ATA and the official radiology report was evaluated. Statistical analysis of the obtained data was performed using Kappa statistic with SPSS 23.0 for Windows computer program. The overall compliance rate was 97.5% when ATA's thoracic CT interpretations and radiologist interpretations were compared in the study. The overall agreement between ATA and radiologist interpretation was found to be good (K: 0.72). As a result, it was found that ATAs performed satisfactorily in thorax CT interpretations in general. In particular, the high compliance rate of thorax trauma can be explained by the fact that ATAs are the first doctors to treat and treat trauma patients in general, and therefore the performance in interpreting basic radiological examinations in trauma patients is vital.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1429
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516020.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons