Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1428
Title: Acil servise başvuran 18 yaş altı minor kafa travmalı çocuklarda PECARN, CATCH ve CHALICE kriterlerinin retrospektif olarak karşılaştırılması
Other Titles: Retrospective comparision of pecarn, catch and chalice criteria in 18 year old children with minor head trauma in emergency service
Authors: Köksal, Özlem
Gizli, Gizem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Kafa travması
Bilgisayarlı tomografi
Pecarn
Catch
Chalice
Head trauma
Computed tomography
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gizli, G. (2018). Acil servise başvuran 18 yaş altı minor kafa travmalı çocuklarda PECARN, CATCH ve CHALICE kriterlerinin retrospektif olarak karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Minor kafa travması ile başvuran hastalarda, intrakraniyal yaralanmaları saptamada beyin bilgisayarlı tomografi (BT) altın standart haline gelmiştir fakat yaygın ve gereksiz kullanımı sağlık giderlerinde artışa sebep olmaktadır. PECARN (Pediatric Emergency Care Applied Research Network), CATCH (Canadian Assesment of Tomography for CHildhood Head Injury) ve CHALICE (Children's Head Injury Algorithm fort he Prediction of Important Clinical Events) kuralları seçici BT istemi için geliştirilen en çok kabul görmüş klinik karar verme kurallarıdır. Amaç toplumumuzda PECARN, CATCH ve CHALICE kurallarının tanısal performanslarını değerlendirmek, geçerliliklerini saptamaktır. Çalışmamızda 01/02/2014-12/12/2017 tarihleri arasında retrospektif olarak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Kliniği'ne minör kafa travması nedeniyle başvuran ve Glaskow Koma Skalası skoru 13-15 olan 18 yaş altı hastaların öyküsü, fizik muayene bulguları, BT sonuçları ve tedavileri retrospektif olarak incelendi. Toplam 530 hastada olmak üzere PECARN 158, CATCH 169 ve CHALICE 59 hastaya uygulanabildi. Hastaların 44'ünde patolojik BT bulgusu saptandı. PECARN kuralının duyarlığı %72.4, özgüllüğü %54.5, CATCH kuralının duyarlığı %57.8, özgüllüğü %50, CHALICE kuralının duyarlığı %87.7, özgüllüğü %20 olarak bulundu. Kuralların uygulanabildiği popülasyonlara bakıldığında CHALICE kuralının PECARN ve CATCH'a göre patolojik BT sonuçlarını saptamada daha belirleyici olduğu anlaşılmıştır.
Brain computed tomography (CT) has become the gold standard for detecting intracranial injuries in patients with minor head trauma, but widespread and unnecessary use causes an increase in health costs. The PECARN (Pediatric Emergency Care Applied Research Network), CATCH (Canadian Assesment of Tomography for Childhood Head Injury) and CHALICE (Children's Head Injury Algorithm Fort Prediction of Important Clinical Events) guidelines are the most accepted clinical decision. The aim is to assess the validity of the PECARN, CATCH and CHALICE rules in our community. We retrospectively analyzed the findings of physical examination findings of patients under 18 years old who were admitted to Uludag University Medical Faculty Hospital Emergency Medical Clinic between 01/02/2014-12/12/2017 due to minor head trauma and who had Glaskow Coma Scale score of 13-15. CT outcomes and treatments were retrospectively reviewed. A total of 530 patients were eligible for PECARN 158, CATCH 169, and CHALICE 59 patients. Pathological CT findings were detected in 44 of the patients. The sensitivity of the PECARN rule was 72.4%, the specificity was 54.5%, the sensitivity of the CATCH rule was 57.8%, the specificity was 50%, the sensitivity of the CHALICE rule was 87.7%, and the specificity was 20%. Given the populations to which the rules apply, it is understood that the CHALICE rule is more determinative in detecting pathological CT outcomes according to PECARN and CATCH.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1428
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
515998.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons