Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1415
Title: Cerrahi operasyon geçirmiş meme kanseri hastalarında travma sonrası gelişimi yordayan faktörlerin incelenmesi
Other Titles: An investigation of the predictors of post traumatic growth among post-operative breast cancer patients
Authors: Dirik, Gülay
Coşar, Zeynep Büşra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Klinik Psikoloji Bilim Dalı.
Keywords: Travma sonrası gelişim
Sosyal destek
Baş etme yolları
Ruminasyon
Öz benlik-değerlendirmeleri
Meme kanseri
Post traumatic growth
Social support
Ways of coping
Ruminations
Core self-evaluations
Breast cancer
Issue Date: 14-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dirik, G. (2015). Cerrahi operasyon geçirmiş meme kanseri hastalarında travma sonrası gelişimi yordayan faktörlerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, cerrahi operasyon geçirmiş meme kanseri hastalarında travma sonrası gelişimi yordayan faktörlerin ve Öz Benlik-Değerlendirmeleri Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi amacıyla, 66 meme kanseri hastasından oluşan bir örneklemle gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara toplam 7 adet ölçek uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendirmek amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre, hastalığın evresi, toplam travma sonrası gelişim düzeyini ve kişiler arası ilişkilerdeki değişim alt boyutunu anlamlı düzeyde yordamıştır. Tanı aşamasında daha düşük evreye sahip olanlar daha fazla toplam travma sonrası gelişim ve daha fazla kişiler arası ilişkilerde değişim göstermişlerdir. Hastalığın evresi kontrol edildikten sonra, sosyal destek ile toplam travma sonrası gelişim ve kişiler arası ilişkilerdeki değişim ilişkili bulunmuştur. Sosyal desteği daha yüksek olan meme kanseri hastaları daha fazla toplam travma sonrası gelişim ve kişiler arası ilişkilerde değişim göstermiştir. Baş etme yollarından kendine güvenli yaklaşım kullanımının artması hayat felsefesindeki değişimde artışla ilişkili bulunmuştur. Ruminasyon ve öz benlik-değerlendirmeleri ile travma sonrası gelişim arasında ilişki bulunamamıştır. Öz benlik- Değerlendirmeleri Ölçeğinin sağlık alanında kullanılabilmesi için yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları, ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.
The aim of the present study is to investigate the predictors of post traumatic growth and psychometric properties of Core Self Evaluations Scale among post-operative breast cancer patients. 7 scale were administered to 66 participants. Correlation and regression analyses were conducted in order to examine relationships between variables. According to results, the stage of cancer significantly predicted post traumatic growth and growth in relationships with others. At the time of diagnosis, those who have lower cancer stage showed more post traumatic growth and growth in relationships with others. After controlling stage of cancer, social support was found to be related to post traumatic growth and growth in relationship with others. Patients with higher social support, tended to report more post traumatic growth. Increase in applying self confidence approach as a coping strategy was found to be related to increase in growth in philosophy of life. Rumination and core self evaluations were not significantly related to post traumatic growth. Finally, it is found that, Core Self-Evaluations Scale has good psychometric qualities and can be used in health researches. The results of the study were discussed in the light of related literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1415
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427336.pdf3.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons