Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1412
Title: Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi arazi bilgi sisteminin oluşturulması (ZFTUAM-ABS)
Other Titles: Generating the land information system of Uludag University Agriculture Faculty Agricultural Experiment and Research Center (AFAERC-LIS)
Authors: Aksoy, Ertuğrul
Karaata, Ekin Ulaş
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı.
Keywords: Coğrafi veri tabanı
Uzaktan algılama
ArcGIS
Geographic database
Remote sensing
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaata, E. U. (2014). Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi arazi bilgi sisteminin oluşturulması (ZFTUAM-ABS). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (ZF-TUAM) arazilerine ait çevrimiçi veritabanını, uzaktan algılama ve CBS teknikleri kullanılarak oluşturmak, ilerleyen yıllarda aynı bilgilerin güncellenip sisteme girişinin sağlanması ve çok yıllık verilerin değerlendirilmesinde kolaylık sağlanabilmesi bu çalışmanın temel hedefleridir. Bu amaçla çalışma kapsamında, ZF-TUAM'ne ait, güncel arazi örtüsü / arazi kullanım haritası, toprak serileri haritası, sayısal yükseklik modeli, eğim haritaları ve öznitelik tabloları ile veri tabanları oluşturulmuştur. Worldview-2 uydusuna ait görüntüler ve sayısal renkli hava fotoğrafları kullanılarak arazi örtüsü / arazi kullanım türlerine ait sınırların ekrandan sayısallaştırma yöntemiyle mevcut arazi örtüsü/ arazi kullanımı türleri alan bazında belirlenerek her bir haritalama ünitesine ait öznitelik bilgileri güncellenmiştir. Geçmişten günümüze kadar olan ürün desenleri ve verimler ile yapılan uygulamalar veri tabanına girilebilecek hale getirilmiştir. Toprak ve sayısal yükseklik modeli haritaları ise daha önce U.Ü. Yerleşkesi için üretilmiş olan toprak serileri haritası ile orto-foto haritalarının eş yükselti eğrilerinden sayısallaştırma ve kesme işlemleri ile üretilmiştir. Ayrıca üretilen haritaların öznitelik tablolarından ArcGIS yazılımının tablo ve harita hesaplama araçları kullanılarak ZF-TUAM arazilerine ait istatistiksel bilgiler elde edilmiştir. Araştırma sonunda, ZF-TUAM arazilerinin 3145 dekar alan kapladığı ve en yaygın arazi kullanım türünün ise % 72,5 oran ve 2279,0 dekar alan ile tarım arazileri parselleri olduğu belirlenmiştir. Ek olarak ZF-TUAM arazilerinin % 28,5'ni (895,5 dekar) Çiftlik serisi topraklarının oluşturduğu, Çiftlik serisi topraklarını ise sırasıyla Açma ( % 14,2; 444,9 dekar ) ve Taşköprü serilerinin (% 12,0; 377,7 dekar) takip ettiği saptanmıştır. Yapılan çalışmalar ZF-TUAM arazilerinin deniz seviyesinden 54,6m - 143,9m yükseklikleri arasında uzandığı, düz düze yakın eğimli arazilerin ZF-TUAM arazilerinin % 60,6'nı (1925,9 dekar) kapladığını göstermiştir.
Developing the land database system of Uludağ University Agriculture Faculty Agricultural Experiment and Research Center (AF-AERC) via using the remote sensing and geographic information systems, providing the ability of updating same data fields in following years and easing up verification and evaluation and compassion of perennial data are main objectives of the study. For this aim, the scope of work, the current land cover / land use map, soil series map, digital elevation model, slope map and database of the AF-AERC have been created with the attribute table. With using the method of screen digitizing, boundaries of land cover/land use types from satellite image of Worldview and colored digital aerial photographs has digitized thus detecting the current land usage based on area and updating attribute data belongs to each of mapping unites has became available. Formation the data represents production pattern and yield information with the realized experiments belongs to previous years has been completed. Soil maps and digital elevation model maps were produced by the digitizing and clipping procedure from previously produced soil maps and contour lines of ortho-photo maps of the U.U. campus area. In addition, statistical information of the produced maps has been gathered from attributes tables for the AF-AERC's areas using by table and map calculation tools of ArcGIS program. At the end of research, the coverage of the AF-AERC lands were determined as 3145 da of land and it was also determined that the most common land use types were agricultural land parcels with the rate of 72.5% and an area of 2279.0 acres. In addition, it was found to be as 28.5% (895.5 decare) of lands of the AF-AERC consisted by the Çiftlik series soils and followed by soils of Açma series (14.2% and 444.9 decare) and Taşköprü series (12.0%, 377.7 decare), respectively. Studies, showed that lands of AF-AERC lies on the areas of having height between 54.6 and 143.9 amsl. and also showed that flat–nearly flat areas were covered 60.6 % ( 1925.5 decare) of the AF-AERC areas.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1412
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426021.pdf4.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons