Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1411
Title: Siyanür içeren kuyumculuk sektöründen kaynaklanan atıksuların ozon esaslı fotokimyasal oksidasyon prosesleri ile arıtımının araştırılması
Other Titles: Cyanide containing jewellery manufacturing wastewater using based photochemical advanced oxidation processes
Authors: Yonar, Taner
Özçiftçi, Saire
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: İleri oksidasyon prosesleri O3
O3/UV
O3/UV/H2O2
UV/H2O2 siyanür
KOİ
TOK giderimi
Advanced oxidation processes O3
Removal of cyanide
COD
TOC
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özçiftçi, S. (2015). Siyanür içeren kuyumculuk sektöründen kaynaklanan atıksuların ozon esaslı fotokimyasal oksidasyon prosesleri ile arıtımının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada altın atıksularında bulunan siyanürün giderilmesi için İleri Oksidasyon Prosesleri (O3, O3/UV, O3/UV/H2O2 ve UV/H2O2) araştırılmıştır. Birçok endüstri faaliyetlerinden, madencilik faaliyetlerinden, altın ve gümüş gibi kıymetli metallerin geri kazanımı çalışmalarından açığa çıkan sıvı atıklarda bulunan siyanür çeşitli doğal, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle arıtılmaktadır. Çalışmanın asıl amacı, fotokimyasal reaktörde ozon, hidrojen peroksit ve UV ışığının kullanılması ve sulardaki siyanür kirliliğinin giderimi için gerekli şartların ve optimum dozların belirlenmesidir. Çalışmada Bursa iline ait altın işleme tesislerinden numuneler alınmıştır. Çalışılan tüm kombinasyonlar arasında UV/H2O2 (700 mg/L) prosesinde toplam siyanür giderim oranı en yüksek verime ulaşmıştır.
In this study, the removal of cyanide which can be found gold wastewater by Advanced Oxidation Processes (O3, O3/UV, O3/UV/H2O2 ve UV/H2O2), was examined. The cyanide which is found in waste liquid from the remainings of the recovery of valuable metals such as gold, silver in a number of industrial processing and mining areas is distilled through various natural, chemical and biological methods. The aim of this study, ozone, hydrogen peroxide and UV light using in a photochemical reactor and to determine optimum dose and necessary conditions for the removal of cyanide in water pollution. In this study, the samples from gold processing plant belonging to Bursa city were taken. Working between all combinations of UV / H2O2 (700 mg / L) total cyanide in the process of removal rate reached the highest yield.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1411
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426022.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons