Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1409
Title: Ham petrol ve petrol ürünleriyle kirlenmiş bir topraktaki bazı enzim aktivitelerinin zamana bağlı değişimi
Other Titles: Time depending variation of some enzyme activities in a crude oil and petroleum products contaminated soil
Authors: Başkaya, Hüseyin Savaş
Kaya, Tuba
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Toprak enzimleri
Toprak kirliliği
Petrol kirliliği
Ham petrol
Arıtma çamuru
Enzim aktivitesi
Soil enzyms
Soil pollution
Crude oil pollution
Crude oil
Wastewate rsludge
Enzyme activity
Issue Date: 27-Apr-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, T. (2015). Ham petrol ve petrol ürünleriyle kirlenmiş bir topraktaki bazı enzim aktivitelerinin zamana bağlı değişimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Petrol günümüzde dünya ekonomi ve siyasetinde tartışılmaz bir öneme sahiptir. Bu önemin yanı sıra, son yıllarda çeşitli kazalar sonucu oluşan petrol sızıntıları ve atık yağların toprağa karışmasıyla, toprak kirliliği önemli bir çevre sorunu haline gelmiştir. Bu çalışmada ham petrol ve petrol ürünleri ile kirletilmiş toprakların incelenmesi amaçlanmıştır. Farklı türlerdeki kirliliklerin etkileri (ham petrol ve atık mineral dizel yağı), farklı dozlar (% 0,5-düşük doz ve % 5-yüksek doz) ve farklı sıcaklıklarda (18°C ve 28°C) 5 aylık inkübasyon süresi boyunca çalışılarak, toprak enzim aktivitelerinin zamana bağlı değişimi ile hidrokarbon ile kirlenmiş topraklardaki toprak rehabilitasyonu değerlendirilmiştir. Sonuç olarak ölçülen enzim aktiviteleri zamana bağlı değişkenlik göstermiştir. Ham petrol ve atık mineral dizel yağı ile kirlenmiş topraklarda enzim aktivitelerinin genelde azalma eğilimi içerisinde olduğu gözlemlenmiştir. Topraktaki rehabilitasyonun inkübasyon süresi boyunca devam ettiği düşünülmektedir. Genel olarak, bu çalışmada arıtma çamuru ıslahının enzim aktivitelerini arttırıcı etkisi olduğu gözlemlenmiştir.
Petroleum has an indisputable importance in the world economy and politics nowadays. In addition to this importance of petroleum, soil pollution became an important issue by soil penetration that is occured by oil spill and waste engine oil resulting from various accidents in recent years. This study aimed to examine the soil contaminated with crude oil and petroleum products. The effects of different types of pollution (crude oil and waste engine oil) , different doses (%0.5 and %5) and different temperatures (18°C and 28°C) were studied by an incubation study throughout a five months period soil rehabilitation process in hydrocarbon contaminated soils were evaluated by the time-dependent variations of soil enyzme activities. The results showed that the measured enzyme activities showed variability depending on time. A general trend of decrease was observed in enzyme activities of cruide oil and waste mineral diesel oil polluted soils. It is thought that the soil rehabilitation proceeded during the entire incubation period. In general, an increasing effect of wastewater sludge amendment an enzyme activities was observed in this study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1409
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426024.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons