Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14088
Title: Beşeri sorunlar açmazında Belarus Cumhuriyeti
Other Titles: The Republic of Belarus in chancery of humane impasses
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Atasoy, Emin
Keywords: Belarus
Nüfus yapısı
Demografik kriz
Beşeri sorunlar
Turkey
Population structure
Demographic crisis
Humane problems
Issue Date: 31-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atasoy, E. (2013). “Beşeri sorunlar açmazında Belarus Cumhuriyeti”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(25), 203-227.
Abstract: SSCB’nin dağılması sonucunda 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Belarus, Avrupa’nın genç cumhuriyetlerinden biridir. SSCB sonrası dönemde Belarus Cumhuriyeti, ciddi bir siyasal, toplumsal ve ekonomik bunalımla yüzleşmiştir. 21. Yüzyılın başında derinleşen bu bunalımın toplumun tüm kesimlerini etkilemesi sonucunda, ülkede bazı beşeri sorunlar yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada Belarus’ta görülen ve ülkeyi tehdit eden başlıca demografik, sağlık ve toplumsal sorunlar sekiz başlık altında irdelenmiş ve beşeri coğrafya penceresinden tartışmaya açılmıştır. Ülkemizde Belarus Cumhuriyeti ile ilgili yok denecek kadar az sayıda bilimsel çalışma vardır. Bu nedenle bu araştırmanın öncelikli amacı bu az bilinen ülkeyi Türk okuyuculara tanıtmaktır. Çalışmanın diğer bir amacı ise Belarus örneğinden yola çıkarak eski SSCB Cumhuriyetlerinin yaşadıkları toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve bu ülkelerin geleceğini tehdit eden beşeri sorunlara ışık tutmaktır.
Belarus, declared independence in 1991 after the dissolution of the USSR, is one of the young republics of Europe. During the post-USSR period, the Republic of Belarus faced a serious political, social and economic depression. In the result of this depression, which was deepened in the beginning of the 21st century, every part of the society was affected, and certain humane problems were worsened. In this study, the threatening demographic, health and social problems of Belarus were examined under eight headings, and they were brought into question from the viewpoint of anthropogeography. There are scarcely any scientific studies in our country about the Republic of Belarus. For this reason, the primary goal of this research is to introduce this little-known country to Turkish readers. The yet another goal of it is to draw attention to the problems faced by former USSR republics by the help of Belarus example, and set light to the main problems that threaten the future of these countries.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272459
http://hdl.handle.net/11452/14088
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_25_1.pdf349.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons