Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14054
Title: Giritli mübadillerin ipekçilik deneyimleri ve bunun Bursa yöresine aktarılması
Other Titles: The silk experiences of the cretan emigrants and the transfer of this to the region of Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Oğuzoğlu, Yusuf
Keywords: İpekböcekçilik
Göç
Girit
Dokuma tezgâhı
Sözlü tarih
Sericulture
Migration
Crete
Weaving loom
Oral history
Issue Date: 31-Jan-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oğuzoğlu, Y. (2013). “Giritli mübadillerin ipekçilik deneyimleri ve bunun Bursa yöresine aktarılması”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(24), 59-66.
Abstract: Göç, entegrasyon ve sosyo-kültürel değişim, sosyal tarih araştırmalarında önemli bir çalışma alanıdır. “Giritli Mübadillerin İpekçilik Deneyimleri ve Bunun Bursa Yöresine Aktarılması” konusu bağlamında, insan odaklı bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılacaktır. Osmanlıların 1650 yılında Resmo’da (Rethymno) oluşturdukları düzen içinde adanın yeni sakinleri olarak Müslüman halka rastlanmaya başlanmıştır Osmanlı arşiv kayıtları, adanın iç tarafında yer alan alüvyonlu ovalarda buğday, mısır, tütün, turunçgil tarımının yapıldığını, su değirmenleri ve su kuyularının bulunduğunu, zeytin, çınar, badem, ceviz ve dut ağaçlarının varlığını ortaya koymaktadır. Dut ağaçlarına paralel olarak adada ipekçiliğin de mevcut olduğu görülmektedir. 1923 yılında Yapılan Lozan Antlaşması ek protokolü ile Türkiye ile Yunanistan kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutunca Girit’te yaşayan Müslümanlar Türkiye’ye mübadil olarak göç etmişlerdir. Gelen mübadillerin bir kısmı Bursa’ya bağlı küçük yerleşim birimleri olan Mudanya ve Tirilye sahasına yerleştirilmişlerdir. Tirilye ve Mudanya yöresinde yaşayan bu göçmen aileler üzerinde yaptığımız sözlü tarih çalışmalarında kendilerinin adadan gelirken dokuma tezgâhlarını da bu topraklara getirdikleri ve yerleştirildikleri alanlarda ipek böcekçiliği yaptıkları öğrenildi. Bu makale ile, Giritli mübadillerin Osmanlı döneminde Girit’teki ipekçilik faaliyetleri ve göç sonrasında Bursa’daki yerleşik ipekçilik kültürüne entegrasyonu ve katkıları örneklerle değerlendirmeye alınacaktır.
Immigration, integration and socio-cultural change is an important field of study in the social history research. This study will be evaulated with the peopleoriented approach. ın 1650, the Ottomans to come across the Muslim publıc as new residence of the ısland. Ottoman archival records reveal the wheat, corn, tobacco, citrus farming done in alluvial plains of the inner side of the island,, there were water mills and water wells, the presence of the olive, oak, almond, walnut and mulberry trees. Also ıt was observed serıculture ın parallel with mulberry trees on the island. After the exchange of populatıons in 1923, Muslims ın Crete emigrated to Turkey. The part of the emigrants were located Mudanya and Tirilye area depending on Bursa with a small residential units. The oral history studies done on these ımmıgrant families lıving ın the Mudanya and Trilye have been suggested that the brought weaving looms to this land from the ısland and the settled areas of sericulture. With this article, sericulture activities of the Cretan emigrants in Crete during the Ottoman period and after the migration, the integration to the silk culture and contributions will be evaluated with the examples.
Description: Bu araştırma ; “Bursa’da Koza Yetiştiriciliği ve İpekli Dokumacılık Sektöründe Sosyo-Ekonomik Değişim Analizi (1837-1990)” başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır. İlgili araştırma 27 Haziran – 1 Temmuz 2012 tarihleri arasında Yunanistan’ın Girit Adasındaki Rethymno (Resmo) kentinde düzenlenen 20. CIEPO (COMITÉ INTERNATIONAL DES ÉTUDES PRÉ-OTTOMANES ET OTTOMANES) konferansında “1837-1923 Sürecinde Bursa’da Koza Üreticiliği ve İpekli Dokumacılık Sektörünün Sosyo-Ekonomik Durumu” başlıklı panelde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272213
http://hdl.handle.net/11452/14054
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_24_4.pdf835.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons