Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1405
Title: Refik Halid Karay'ın eserlerinde din olgusu üzerine sosyolojik bir çözümleme
Other Titles: A sociological analysis of the phenomenon of religion in Refik Halid Karay's works
Authors: Bilgin, Vejdi
Ataman, Kemal
Davun, Elif
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Din
Ahlak
Modernite
Toplum
Ölüm
İnsan
Refik Halid Karay
Refik Halid Karay‟ın Eserleri
Religion
Morality
Modernity
Society
Death
Human
Refik Halid Karay's works
Issue Date: 31-Jul-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Davun, E. (2018). Refik Halid Karay'ın eserlerinde din olgusu üzerine sosyolojik bir çözümleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Refik Halid Karay'ın eserlerinde din olgusunun mahiyet ve fonksiyonunun hangi konular üzerinden ne şekilde ele alındığının sosyolojik bir analizini sunmaktır. Birinci bölümde Refik Halid Karay'ın hayatının bir panoraması çizilmiş, din olgusuna bakış açısının şekillendiği yıllara ait bilgiler verilmiştir. Bununla birlikte eserlerinde yansımasını bulan düşüncelerin altında yatan fenomenler de ortaya konul-maya çalışılmıştır. İkinci bölümde Refik Halid Karay'ın eserlerindeki temalar benzer ve farklı boyutlarıyla kıyaslanmış, moderniteyle birlikte değişen toplumsal kodlar karakter özellikleriyle analiz edilmiştir. Son bölüm olan üçüncü bölümde ise Refik Halid Karay'ın din olgusunu eserlerinde ne şekilde ele aldığı incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle onun insana yüklediği anlam üzerinde durulmuş, ardından insanın değişen dünyaya adaptasyon sürecinde farklılaşan inanç, düşünce ve ahlaki değerleri irdelenmiş ve son olarak da Refik Halid Karay'ın insanın kaçınılmaz tecrübesi olan ölüm düşüncesine yaklaşımı değerlendirilmiştir.
The purpose of this study is to present a sociological analysis of the subject in which the nature and function of the phenomenon of religion are addressed in the works of Refik Halid Karay. In the first chapter a view of the life of Refik Halid was drawn and information about the years in which the angle of view of religion was shaped was given. In addition to the phenomena of underlying the reflections of Refik Halid's works have been tried to be revealed. In the second chapter the themes in Refik Halid Karay's works are compared with their similar and different dimensions the social codes changing with modernity are analyzed wiht their character traits. In the third chapter which is the last chapter it is examined how Refik Halid Karay's deals with the works phenomenon of religion. For this purpose firstly the meaning that Refik Halid puts on human is emphasized then the values of faith, thought and moral which are different in the process of adaptation of man to the changing world are examined and finally the reflex of Refik Halid's approach to death thought which is the inevitable experience of man.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1405
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524404+.pdf2.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons