Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1404
Title: Bilateral vokal kord paralizisi tedavisinde uygulanan farklı tedavi yöntemlerinin sonuçlarının retrospektif karşılaştırılması
Other Titles: A retrospective comparison of results of different treatment modalities in bilateral vocal fold paralysis treatment
Authors: Coşkun, H. Hakan
Akça, Mehmet Ege
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Keywords: Cerrahi-kulak-burun-boğaz
Postoperatif komplikasyonlar
Retrospektif çalışmalar
Ses kısıklığı
Solunum
Solunum bozuklukları
Vokal kord paralizisi
Vokal kordlar
Surgery-otorhinolaryngologic
Postoperative complications
Retrospective studies
Hoarseness
Respiration
Respiration disorders
Vocal cord paralysis
Vocal cords
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akça, M. E. (2017). Bilateral vokal kord paralizisi tedavisinde uygulanan farklı tedavi yöntemlerinin sonuçlarının retrospektif karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bilateral vokal kord paralizisi çoğunlukla tiroid cerrahisi sonrasında ortaya çıkan; ses kısıklığı, solunum sıkıntısı ve sıvı gıdaları yutma sırasında aspirasyon gibi semptomlarla seyreden ve hastanın hayat kalitesini çok bozan bir durumdur. Vokal kordların paralizi sonrası aldığı kalıcı pozisyon hastanın semptomlarının şiddetini belirler. Bilateral vokal kord paralizisi sonrası hastaların bir kısmında ses kısıklığı ortaya çıkarken, vokal kordların median ve paramedian pozisyonda kaldığı hastalarda stridorun eşlik ettiği solunum sıkıntısı en belirgin semptomdur. Bu çalışmanın amacı bilateral vokal kord paralizisine bağlı gelişen solunum sıkıntısının tedavisinde uygulanan farklı tedavi yöntemlerinin etkinliğinin retrospektif olarak karşılaştırılmasıdır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hasta kayıt sisteminde vokal kord paralizisi ICD (Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması) kodu ile kaydı bulunan 750 hastanın bilgileri retrospektif olarak bilgisayar üzerinden taranarak, bilgilerine ulaşılabilen hastaların içerisinden bilateral vokal kord paralizisi nedeniyle tedavi edilmiş olan 90 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bu 90 hasta yaş, cinsiyet, solunum sıkıntısı için yapılan tedavilerin sayısı ile tipi, son görüşme esnasındaki hava yolu durumu, ses kalitesi, gıda aspirasyon durumu, uygulanan tedavinin acil veya elektif uygulanması, kord paralizisi etyolojisi, verilen tedaviyle hastalık arasında geçen süre açısından dökümante edilmiştir. Bilgisayar üzerinden ulaşılamayan bilgiler yüz yüze veya telefon aracılığı ile tamamlanmıştır. Yapılan tedavi türlerinin sorgulanan bu kriterlere göre istatistiki karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilen 90 hasta içerisinden istatistiki karşılaştırma içerisine dahil edilebilen 3 grup hasta mevcuttu. Posterior kordotomi yapılan 33, botulinum A toksini enjeksiyonu yapılan 18, parsiyel aritenoidektomi yapılan 4 hasta tespit edildi. Yüzdesel oranlara bakıldığında ses kalitesi açısından botulinum A toksini uygulamasının, hava yolu açısından posterior kordotominin, aspirasyon açısından da parsiyel aritenoidektominin diğerlerine göre avantajlı olduğu söylenebilmekteydi. Ancak vaka sayısının yetersizliği nedeniyle bunu istatistiki olarak kanıtlamak mümkün olmadı.
Bilateral vocal fold paralysis mostly occurs after thyroid surgery and is a situation which impairs patient's quality of life seriously and causes symptoms as disphonia, respiratory distress and aspiration when liquid swallowing. The permanent position of the vocal folds after paralysis determines the severity of the symptoms of the patient. Some of the patients with bilateral vocal fold paralysis has disphonia but the respiratory distress with stridor is the most common symptom when the vocal folds are in median or paramedian position. The purpose of this study is to retrospectively compare the efficacy of different treatment modalities in the treatment of respiratory distress due to bilateral vocal fold paralysis. The data of 750 patients with bilateral vocal fold paralysis ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) code in the Uludağ University Medical Faculty patient data registry system were retrospectively analyzed via computer system. Ninety patients who were treated for bilateral vocal fold paralysis had reachable data and they were included in the study. The data of these 90 patients were documented according to their age, sex, number and type of treatments for respiratory distress, airway status at last interview, voice quality, food aspiration status, urgent or elective treatment, vocal fold paralysis etiology, time between treatment and onset of the symptoms. Informations which couldn't be accessed via computer were completed on telephone or face to face. Statistical comparison of the types of the treatments was accomplished according to these questioned criteria. Three groups of patients who were included in the study, could be included in the statistical comparison. Thirty three patients underwent posterior cordotomy, 18 patients underwent botulinum A toxin injection and 4 patients underwent partial arytenoidectomy. It appears that botulinum A toxin injection for voice quality, posterior cordotomy for airway, partial arytenoidectomy for aspiration had an advantage over the others. However, it was not possible to prove it statistically because of the low number of cases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1404
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471473.pdf
  Until 2020-07-03
843.58 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons