Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14030
Title: Bergama yöresi yörük ağızlarında şimdiki zaman
Other Titles: The time now at the dialects of Pergamon region yörüks
Authors: Bayraktar, Fatma Sibel
Keywords: Bergama
Yörük
Şimdiki zaman
-ıp bar- /-ıp ber
Pergamon
Nomads
Present continuous tense
Issue Date: 6-Jan-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayraktar, F.S. (2012). “Bergama Yöresi Yörük ağızlarında şimdiki zaman”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(22), 103-112.
Abstract: Şimdiki zaman kavramı Türkçede birkaç yolla elde edilmektedir. Bunlardan biri de Asıl fiil+ zarf fiil eki+ yardımcı fiil+ geniş zaman eki+ şahıs eki şeklindeki kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda genellikle (yat-, tur-, otur-, -yorı-) fiilleri kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinde ise genellikle yorı- fiili ve onun bozulmuş biçimleri görülür. Anadolu‟nun değişik yerlerinde öbekler halinde yat-/batyapılarına da rastlanmaktadır. Bergama civarında yaşayan Yörük yerleşimlerinin bazılarında rastlanan –ıp bā/ ip bē yapıları, standart dildeki (ı)yor- yapısının yanında ve ona paralel olarak kullanılmaktadır. Ancak bu yapılar sadece salt şimdiki zaman olarak değil, şimdiki zaman kavramının değişik işlevleri ile de kullanılmaktadır.
Present tense concept is obtained with a couple of ways in Turkish. One of them is main verb+adverb verb suffix+auxilary verb+present tense suffix+ possessive suffix. On these structures generally (yat-, tur-, otur, -yorı-) verbs are being used. Though in turkey turkish the verb yorı- „s altered forms are seen more often. In some parts of anatolia the structures yat-/bat- are also can be found. In nomads‟ locations near pergamon, –ıp bā/ ip bē structures are being used parallelly and with (ı)yor- structure in the standart language. But these structures are not being used only as present continuous tense but also with the present continuous tense‟s varied functions.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214291
http://hdl.handle.net/11452/14030
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2012 Cilt 13 Sayı 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_22_6.pdf350.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons