Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14028
Title: Balkan Paktı (1934) ve dışarıdaki yansımaları
Other Titles: Balkan Pact (1934) and its reflections on abroad
Authors: Önal, Buket
Ultan, Mehlika Özlem
Keywords: Balkan Paktı
Revizyonist hareketler
Balkan Konferansları
Dış basın
Balkan Pact
Revisionist movements
Balkan Conferences
Turkey
Foreign press
Issue Date: 6-Jan-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Önal, B. ve Ultan M.Ö. (2012). “Balkan Paktı (1934) ve dışarıdaki yansımaları”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(22), 65-84.
Abstract: 1930’ların Türkiye’si Batı ile ilişkilerinde yapabildiği sürece güç dengesine yönelik politikalar izlemek, bunu sürdüremediği durumlarda da ittifaklar içine girmek zorunda kalmıştır. Atatürk’ün uluslararası ortamdan önemli bir tehdit algılamasının olmayışı nedeniyle öncelikli politikası Lozan’dan kalan sorunların halledilmesi üzerine olmuştur. Ancak Hitler’in 1933’te iktidara gelişi ve aynı zamanda İtalyan tehlikesinin artması üzerine politikanın, bölgesel dengeyi sağlamak şeklinde değiştiği görülmektedir. Bu politikanın somutlaşmış hali ise 1934 Balkan Paktı’dır. Paktın gerçekleştirilmesine yönelik çabaların başlamasıyla bu girişimler Türkiye dışında da tartışılmış ve olumlu veya olumsuz yorumlar yapılmıştır. Kısa ömrüne rağmen Pakt, bölgesel barışa büyük katkı sağlamıştır. Bu makaledeki amaç, Balkan Paktı’na yol açan olayları açıklamak ve Paktın dışarıda nasıl algılandığını incelemektir.
Turkey in the 1930's had to follow a balance of power policy in its relations with the West, and in case it could not do that, it had to enter into alliances. Because Ataturk did not perceive any threats from the international environment, his primary policy was to solve remaining problems of Lausanne Treaty. However, due to the accession of Hitler to the power in 1933 and the increase of Italian danger, Atatürk’s policy changed as to ensure regional balance. The concrete version of this policy is seen in the 1934 Balkan Pact. With the initiation of the efforts towards the realisation of the Pact, these initiatives were discussed abroad and were commented as positive and negative. Despite its short life, the Pact made a great contribution to regional peace. The aim of this article is to explain the facts that led to the creation of the Balkan Pact and to examine how the Pact was perceived abroad.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214293
http://hdl.handle.net/11452/14028
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2012 Cilt 13 Sayı 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_22_4.pdf453.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons